Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Grabarczyk

Przedmiot: Język polski

Temat: Nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
9) wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Zakres rozszerzony
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach: esej, interpretacja porównawcza, reportaż, felieton.
IV. Samokształcenie. spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) sięga do literatury naukowej, aby pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • omówi nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego;

 • scharakteryzuje kierunki w literaturze i sztuce XX‑lecia;

 • wskaże wspólne cechy kierunków w sztuce dwudziestolecia międzywojennego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” oraz „Galeria zdjęć interaktywnych”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat i cele zajęć. Prosi, by na ich podstawie uczniowie sformułowali kryteria sukcesu.

 2. Prowadzący zajęcia prosi uczniów.
  - Omówcie periodyzację dwudziestolecia międzywojennego.
  - Scharakteryzujcie krótko kierunki w literaturze i sztuce XX‑lecia
  Uczniowie udzielają swobodnych odpowiedzi, posiłkując się własną wiedzą i informacjami z e‑materiału.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel zapowiada, że uczniowie będą pracowali w grupach nad różnymi zagadnieniami związanymi z tematem lekcji. Dzieli uczestników zajęć na 4‑osobowe zespoły. Każdy zespół zostaje opatrzony cyfrą: 1, 2 lub 3. Zespoły z jedynką charakteryzują przemiany w sztuce, jakie dokonały się w okresie międzywojnia, a także podają tego przyczyny (sekcja „Przeczytaj” i mapa myśli). Zespoły z dwójką zajmują się poleceniami związanymi z galerią zdjęć interaktywnych dotyczącymi kierunków w sztuce dwudziestolecia międzywojennego. Zespoły opatrzone trójką wykonują polecenia związane z mapą myśli (Przeanalizujcie mapę myśli i scharakteryzujcie kierunki awangardowe i tradycjonalistyczne, wskazując na stawiane sobie cele i opozycję między nimi). Prowadzący zapowiada, że w podsumowaniu lekcji zespoły podzielą się efektami swojej pracy. Formułuje problem, nad którym zastanawiają się wszystkie grupy: Z czego wynika wielość kierunków w literaturze sztuce dwudziestolecia międzywojennego?
  Podczas pracy grup nauczyciel udziela uczniom wskazówek, jeśli ich potrzebują.

Faza podsumowująca:

 1. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel prosi przedstawicieli zespołów o przedstawienie wyników ich pracy. Członkowie innych grup oznaczonych tą samą cyfrą mogą uzupełniać odpowiedzi. W podsumowaniu zajęć nauczyciel wraca do pytania: Jakie były nowe kierunki poezji międzywojennej?

Praca domowa:

 1. Wybierz dowolne zjawisko z dwudziestolecia międzywojennego i napisz esej na ten temat. Praca powinna liczyć co najmniej 400 wyrazów.

Materiały pomocnicze:

 • Ryszard Waldemar Kluszczyński, Awangarda – rozważania teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

 • Grzegorz Gazda, Awangarda - Nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w., Łódź 1987.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Galeria zdjęć interaktywnych” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.