Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Prawa socjalne – realizacja przez państwo i związane z tym dylematy

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IV. Prawa człowieka i ich ochrona.

Uczeń:

1) wymienia „zasady ogólne” i katalog praw człowieka zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

4) rozważa dylematy związane z prawami socjalnymi i sposobem ich realizacji przez państwo.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia i klasyfikuje podstawowe prawa socjalne;

 • przedstawia najważniejsze dokumenty międzynarodowe dot. praw socjalnych;

 • analizuje dylematy związane z realizacją praw socjalnych.

Strategie nauczania:

 • lekcja odwrócona;

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica;

 • pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie do dyskusji na temat genezy praw socjalnych oraz ich współczesnych uwarunkowań.

2. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna

1. Przygotowania do debaty oksfordzkiej na temat: „Czy współczesne państwo powinno realizować szeroki zakres praw socjalnych?”

2. Wybór osoby prowadzącej oraz sekretarza obrad. Zwolennicy szerokich praw socjalnych siadają po jednej stronie klasy, przeciwnicy – po drugiej. Nauczyciel przypomina zasady dyskusji i poucza prowadzącego o obowiązku ich pilnowania.

3. Przebieg debaty. Głos zabierają, na zmianę, przedstawiciele jednej i drugiej frakcji.

4. Zakończenie debaty i głosowanie, którego przedmiotem jest pytanie postawione w tytule debaty.

5. Sekretarz obrad zlicza głosy, prowadzący ogłasza werdykt. Nauczyciel przedstawia swoje uwagi dotyczące zakończonej dyskusji. Prezentuje argumenty obu stron, które powinny zostać użyte w toku dyskusji. Ocenia pracę prowadzącego obrady.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie zapoznają się z grafiką „Polityka socjalna państwa w świetle polskiej konstytucji” i wykonują ćwiczenie zamieszczone pod tym materiałem.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–3 z sekcji Sprawdź się.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 4–8 z sekcji Sprawdź się.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, opr. zbiorowe, Katowice 2016.

Powszechna deklaracja praw człowieka.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat może zostać wykorzystany przez uczniów indywidualnie lub podczas zajęć podsumowujących.