Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1MGw2Hzu08I9
Spośród niżej wymienionych praw człowieka wskaż te, które nie mają charakteru praw socjalnych. Możliwe odpowiedzi: 1. prawo do wolności, 2. prawo do pracy, 3. prawo do własności, 4. prawo do nauki, 5. prawo do życia
1
Ćwiczenie 2
R1AmCpzWTM4ks
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Idea praw socjalnych pojawiła się po raz pierwszy w czasie rewolucji w Anglii w 1688 roku. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawa socjalne należą do praw człowieka trzeciej generacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Część Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku poświęcona jest prawom socjalnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 3
R17HnwvMaHfJl
Uporządkuj doktryny polityczne od góry do dołu według stopnia w jakim akceptują realizowanie przez państwo praw socjalnych (od najbardziej, do najmniej akceptujących). Elementy do uszeregowania: 1. liberalizm, 2. chadecja, 3. konserwatyzm, 4. libertarianizm, 5. socjaldemokracja
2
Ćwiczenie 4
R11Rm9wKBMLTw
Dokończ zdanie.

Polska konstytucja gwarantuje… Możliwe odpowiedzi: 1. prawo do pracy i prawo do edukacji., 2. prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do zabezpieczenia społecznego., 3. prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz prawo do nauki.
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
IAR, PAP Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 435.340.000 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 435.340.000 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 390.038.733 tys. zł, w tym: 196.500.500 tys. zł – z podatku od towarów i usług, 75.083.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 2.660.000 tys. zł – z podatku od gier, 42.000.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 66.555.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.700.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 4.878.000 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 662.733 tys. zł z podatku od sprzedaży detalicznej. (…)

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2020 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+” finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynastki) oraz renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, realizację rządowego programu „Dobry start”, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106%, waloryzację świadczeń emerytalno‑rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową.

5 Źródło: IAR, PAP, Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta, 30.03.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio24.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
R1M0w9IJ8ut2c
Wyjaśnij, jaką rolę może odgrywać polityka podatkowa w polityce socjalnej państwa. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
John Rawls Teoria sprawiedliwości

Wszelkie pierwotne dobra społeczne – wolność i szanse, dochód i bogactwo, a także to, co stanowi podstawy poczucia własnej wartości – mają być rozdzielane równo, chyba że nierówna dystrybucja któregokolwiek z tych dóbr bądź wszystkich jest z korzyścią dla najmniej uprzywilejowanych.

2 Źródło: John Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 416.
RaAG9IQpn9ezv
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj zadanie.

Źródło I

1
John Gray Po liberalizmie

Do głównych celów i strategii politycznych socjaldemokracji należało wyrównywanie dochodów i bogactwa poprzez podatki redystrybutywne i politykę świadczeń socjalnych, oraz polityka makroekonomiczna, której jawnie wytyczonym celem było wykorzystywanie wzrostu gospodarczego do zapewnienia pełnego zatrudnienia, a także obrona państwa opiekuńczego od „kołyski po grób” jako społecznego ucieleśnienia praw obywateli i wspieranie silnych organizacji pracowniczych jako głównych sił gwarantujących ochronę obywateli jako pracowników. Nasza obecna – i przewidywalna – sytuacja jest tej natury, że ekonomiczny program socjaldemokracji – a przede wszystkim dążenie do pełnego zatrudnienia poprzez stymulowanie inwestycji za pośrednictwem polityki deficytu budżetowego - nie da się utrzymać. Poroniona polityka prorozwojowa Mitteranda we wczesnych latach osiemdziesiątych oraz całkowity upadek modelu szwedzkiego we wczesnych latach dziewięćdziesiątych wskazują, że siła międzynarodowych rynków walutowych i rynków papierów wartościowych wystarcza dziś do uniemożliwienia jakiemukolwiek suwerennemu państwu narodowemu prowadzenia tego rodzaju ekspansjonistycznej polityki. W kategoriach teorii ekonomicznej nie jest to nic nowego. Zarówno Kalecki, jak i Keynes dostrzegali, że międzynarodowa mobilność kapitału podcina korzenie polityki pełnego zatrudnienia.

3 Źródło: John Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001, s. 357–358.

Źródło II

1
Jacek Ramotowski Fałszywy mit deglobalizacji staje się niebezpieczny

Profesor z Uniwersytetu Harvarda Dani Rodrik jeszcze w latach 90. XX wieku stwierdził, że niemożliwe jest równoczesne osiągnięcie pełnej liberalizacji światowych rynków, utrzymanie suwerenności narodowej oraz demokracji. To „Paradoks globalizacji”, jak brzmi tytuł jego książki, albo „globalizacyjny trylemat”. Wybierając dwie wartości z tej trójcy, musimy zrezygnować z trzeciej. Jeśli wybór padnie na pełną globalizację gospodarczą, bez żadnych barier w wolnym handlu i dla przepływów (i odpływów) kapitału, musimy poświęcić albo suwerenność państwa narodowego, albo demokrację. Poświęcenie suwerenności może ocalić demokrację, a poświęcenie demokracji oznacza wyłonienie się autorytarnych systemów, które kooperują ze sobą, szanując wspólne reguły gry na globalnym rynku.

4 Źródło: Jacek Ramotowski, Fałszywy mit deglobalizacji staje się niebezpieczny, 4.04.2017 r., dostępny w internecie: obserwatorfinansowy.pl [dostęp 25.11.2019 r.].
R1E7tgZ1wThbZ
Wskaż, która z sytuacji, w świetle wywodu prof. Daniego Rodrika, najmniej sprzyja gwarancjom socjalnym obywateli. Możliwe odpowiedzi: 1. globalizacja gospodarcza i demokracja, 2. globalizacja gospodarcza i suwerenność państwa narodowego, 3. bariery w wolnym handlu i demokracja, 4. bariery w wolnym handlu i suwerenność państwa narodowego
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim polecenie.

RbJW0fBl6k36V
Wykres skumulowany. Wydatki sektora finansów publicznych w 2015 r. jako proc. PKB. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwo: Francja
  • Ogólne usługi publiczne: 6.3
  • Obronność: 1.8
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.6
  • Sprawy gospodarcze: 5.7
  • Ochrona środowiska: 1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 1.1
  • Zdrowie: 8.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.3
  • Edukacja: 5.5
  • Zabezpieczenie społeczne: 24.6
 • 2. zestaw danych:
  • Państwo: Finlandia
  • Ogólne usługi publiczne: 8.5
  • Obronność: 1.3
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.2
  • Sprawy gospodarcze: 4.8
  • Ochrona środowiska: 0.2
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.4
  • Zdrowie: 7.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.5
  • Edukacja: 6.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 25.6
 • 3. zestaw danych:
  • Państwo: Grecja
  • Ogólne usługi publiczne: 9.9
  • Obronność: 2.7
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.1
  • Sprawy gospodarcze: 8.9
  • Ochrona środowiska: 1.5
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.2
  • Zdrowie: 4.5
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.7
  • Edukacja: 4.3
  • Zabezpieczenie społeczne: 20.5
 • 4. zestaw danych:
  • Państwo: Dania
  • Ogólne usługi publiczne: 7.4
  • Obronność: 1.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1
  • Sprawy gospodarcze: 3.7
  • Ochrona środowiska: 0.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.2
  • Zdrowie: 8.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.8
  • Edukacja: 7
  • Zabezpieczenie społeczne: 23.6
 • 5. zestaw danych:
  • Państwo: Belgia
  • Ogólne usługi publiczne: 8.1
  • Obronność: 0.8
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.8
  • Sprawy gospodarcze: 6.5
  • Ochrona środowiska: 0.9
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.3
  • Zdrowie: 7.7
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.2
  • Edukacja: 6.4
  • Zabezpieczenie społeczne: 20.2
 • 6. zestaw danych:
  • Państwo: Austria
  • Ogólne usługi publiczne: 6.9
  • Obronność: 0.6
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.4
  • Sprawy gospodarcze: 6.2
  • Ochrona środowiska: 0.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.4
  • Zdrowie: 8
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.2
  • Edukacja: 5
  • Zabezpieczenie społeczne: 21.7
 • 7. zestaw danych:
  • Państwo: Włochy
  • Ogólne usługi publiczne: 8.4
  • Obronność: 1.2
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.9
  • Sprawy gospodarcze: 4.1
  • Ochrona środowiska: 1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.6
  • Zdrowie: 7.1
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.7
  • Edukacja: 4
  • Zabezpieczenie społeczne: 21.5
 • 8. zestaw danych:
  • Państwo: Szwecja
  • Ogólne usługi publiczne: 7.1
  • Obronność: 1.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.3
  • Sprawy gospodarcze: 4.2
  • Ochrona środowiska: 0.3
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.7
  • Zdrowie: 6.9
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.1
  • Edukacja: 6.5
  • Zabezpieczenie społeczne: 20.9
 • 9. zestaw danych:
  • Państwo: Węgry
  • Ogólne usługi publiczne: 8.9
  • Obronność: 0.5
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.1
  • Sprawy gospodarcze: 8.6
  • Ochrona środowiska: 1.2
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 1.1
  • Zdrowie: 5.3
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 2.1
  • Edukacja: 5.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 15
 • 10. zestaw danych:
  • Państwo: Norwegia
  • Ogólne usługi publiczne: 4.7
  • Obronność: 1.5
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.1
  • Sprawy gospodarcze: 5.1
  • Ochrona środowiska: 0.9
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.8
  • Zdrowie: 8.4
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.5
  • Edukacja: 5.5
  • Zabezpieczenie społeczne: 19.4
 • 11. zestaw danych:
  • Państwo: Strefa euro
  • Ogólne usługi publiczne: 6.6
  • Obronność: 1.2
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.7
  • Sprawy gospodarcze: 4.5
  • Ochrona środowiska: 0.8
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.6
  • Zdrowie: 7.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.1
  • Edukacja: 4.7
  • Zabezpieczenie społeczne: 20.1
 • 12. zestaw danych:
  • Państwo: Portugalia
  • Ogólne usługi publiczne: 8.1
  • Obronność: 1.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.1
  • Sprawy gospodarcze: 5.1
  • Ochrona środowiska: 0.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.5
  • Zdrowie: 6.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.8
  • Edukacja: 6
  • Zabezpieczenie społeczne: 18.3
 • 13. zestaw danych:
  • Państwo: Słowenia
  • Ogólne usługi publiczne: 6.5
  • Obronność: 0.8
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.6
  • Sprawy gospodarcze: 6
  • Ochrona środowiska: 1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.6
  • Zdrowie: 6.7
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.6
  • Edukacja: 5.6
  • Zabezpieczenie społeczne: 17.4
 • 14. zestaw danych:
  • Państwo: UE
  • Ogólne usługi publiczne: 6.2
  • Obronność: 1.4
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.8
  • Sprawy gospodarcze: 4.3
  • Ochrona środowiska: 0.8
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.6
  • Zdrowie: 7.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1
  • Edukacja: 4.9
  • Zabezpieczenie społeczne: 19.2
 • 15. zestaw danych:
  • Państwo: Chorwacja
  • Ogólne usługi publiczne: 9.1
  • Obronność: 1.3
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.2
  • Sprawy gospodarcze: 5
  • Ochrona środowiska: 0.5
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.8
  • Zdrowie: 6.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.5
  • Edukacja: 4.7
  • Zabezpieczenie społeczne: 15.1
 • 16. zestaw danych:
  • Państwo: Słowacja
  • Ogólne usługi publiczne: 6.5
  • Obronność: 1.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.4
  • Sprawy gospodarcze: 6.3
  • Ochrona środowiska: 1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.8
  • Zdrowie: 7.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1
  • Edukacja: 4.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 15
 • 17. zestaw danych:
  • Państwo: Holandia
  • Ogólne usługi publiczne: 5
  • Obronność: 1.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.8
  • Sprawy gospodarcze: 4
  • Ochrona środowiska: 1.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.3
  • Zdrowie: 8
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.4
  • Edukacja: 5.4
  • Zabezpieczenie społeczne: 16.6
 • 18. zestaw danych:
  • Państwo: Niemcy
  • Ogólne usługi publiczne: 5.9
  • Obronność: 1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.6
  • Sprawy gospodarcze: 3.1
  • Ochrona środowiska: 0.6
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.4
  • Zdrowie: 7.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1
  • Edukacja: 4.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 19
 • 19. zestaw danych:
  • Państwo: Hiszpania
  • Ogólne usługi publiczne: 6.5
  • Obronność: 1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2
  • Sprawy gospodarcze: 4.4
  • Ochrona środowiska: 0.9
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.5
  • Zdrowie: 6.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.1
  • Edukacja: 4.1
  • Zabezpieczenie społeczne: 17.1
 • 20. zestaw danych:
  • Państwo: Islandia
  • Ogólne usługi publiczne: 7.7
  • Obronność: 1.5
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 5
  • Sprawy gospodarcze: 0.6
  • Ochrona środowiska: 0.5
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 7.4
  • Zdrowie: 3
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 2
  • Edukacja: 7.5
  • Zabezpieczenie społeczne: 9.5
 • 21. zestaw danych:
  • Państwo: Wielka Brytania
  • Ogólne usługi publiczne: 4.5
  • Obronność: 2.1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2
  • Sprawy gospodarcze: 3.1
  • Ochrona środowiska: 0.8
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.5
  • Zdrowie: 7.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.7
  • Edukacja: 5.1
  • Zabezpieczenie społeczne: 16.4
 • 22. zestaw danych:
  • Państwo: Luksemburg
  • Ogólne usługi publiczne: 4.4
  • Obronność: 0.3
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1
  • Sprawy gospodarcze: 5
  • Ochrona środowiska: 1.1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.5
  • Zdrowie: 4.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.2
  • Edukacja: 5.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 18.9
 • 23. zestaw danych:
  • Państwo: Czechy
  • Ogólne usługi publiczne: 4.3
  • Obronność: 0.9
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.8
  • Sprawy gospodarcze: 6.6
  • Ochrona środowiska: 1.1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.7
  • Zdrowie: 7.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.3
  • Edukacja: 4.9
  • Zabezpieczenie społeczne: 12.7
 • 24. zestaw danych:
  • Państwo: Polska
  • Ogólne usługi publiczne: 4.9
  • Obronność: 1.6
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.2
  • Sprawy gospodarcze: 4.6
  • Ochrona środowiska: 0.6
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.7
  • Zdrowie: 4.7
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.1
  • Edukacja: 5.2
  • Zabezpieczenie społeczne: 15.9
 • 25. zestaw danych:
  • Państwo: Malta
  • Ogólne usługi publiczne: 6.8
  • Obronność: 0.8
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.2
  • Sprawy gospodarcze: 5.1
  • Ochrona środowiska: 2
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.4
  • Zdrowie: 5.8
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.2
  • Edukacja: 5.5
  • Zabezpieczenie społeczne: 12.4
 • 26. zestaw danych:
  • Państwo: Bułgaria
  • Ogólne usługi publiczne: 3.2
  • Obronność: 1.4
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.8
  • Sprawy gospodarcze: 6.1
  • Ochrona środowiska: 0.8
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 2.1
  • Zdrowie: 5.5
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.7
  • Edukacja: 4
  • Zabezpieczenie społeczne: 13.3
 • 27. zestaw danych:
  • Państwo: Estonia
  • Ogólne usługi publiczne: 4.3
  • Obronność: 1.9
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.8
  • Sprawy gospodarcze: 4.8
  • Ochrona środowiska: 0.7
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.4
  • Zdrowie: 5.5
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 2
  • Edukacja: 6.1
  • Zabezpieczenie społeczne: 12.9
 • 28. zestaw danych:
  • Państwo: Cypr
  • Ogólne usługi publiczne: 10.2
  • Obronność: 1.4
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.7
  • Sprawy gospodarcze: 3.5
  • Ochrona środowiska: 0.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 1.8
  • Zdrowie: 2.6
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.9
  • Edukacja: 5.7
  • Zabezpieczenie społeczne: 12
 • 29. zestaw danych:
  • Państwo: Łotwa
  • Ogólne usługi publiczne: 5.2
  • Obronność: 1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2
  • Sprawy gospodarcze: 4.2
  • Ochrona środowiska: 0.7
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 1
  • Zdrowie: 3.8
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.6
  • Edukacja: 6
  • Zabezpieczenie społeczne: 11.5
 • 30. zestaw danych:
  • Państwo: Rumunia
  • Ogólne usługi publiczne: 4.8
  • Obronność: 1
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 2.3
  • Sprawy gospodarcze: 5.3
  • Ochrona środowiska: 1
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 1.4
  • Zdrowie: 4.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 1.2
  • Edukacja: 3.1
  • Zabezpieczenie społeczne: 11.5
 • 31. zestaw danych:
  • Państwo: Litwa
  • Ogólne usługi publiczne: 4.4
  • Obronność: 1.3
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.6
  • Sprawy gospodarcze: 3.6
  • Ochrona środowiska: 0.5
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.3
  • Zdrowie: 5.8
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.9
  • Edukacja: 5.4
  • Zabezpieczenie społeczne: 11.1
 • 32. zestaw danych:
  • Państwo: Szwajcaria
  • Ogólne usługi publiczne: 4.3
  • Obronność: 0.9
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.7
  • Sprawy gospodarcze: 3.7
  • Ochrona środowiska: 0.7
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.2
  • Zdrowie: 2.2
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.8
  • Edukacja: 5.8
  • Zabezpieczenie społeczne: 13.5
 • 33. zestaw danych:
  • Państwo: Irlandia
  • Ogólne usługi publiczne: 4.1
  • Obronność: 0.4
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne: 1.1
  • Sprawy gospodarcze: 3.4
  • Ochrona środowiska: 0.4
  • Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 0.6
  • Zdrowie: 5.7
  • Rekreacja oraz kultura i religia: 0.6
  • Edukacja: 3.7
  • Zabezpieczenie społeczne: 9.6
Oprac. na podst.: Socjal w Europie. Ranking najbardziej opiekuńczych państw w UE, forsal.pl, 7.03.2017 [online, dostęp: 28.05.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SV4oU6sJ0IY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
3
REl29Hzyvb2XQ
(Uzupełnij).