Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Znaczenia kultury politycznej dla trwałości systemu demokratycznego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.

Uczeń:

1) przedstawia idee społeczeństwa obywatelskiego i charakteryzuje jego rozwój w XX‑wiecznym państwie polskim;

2) wyjaśnia – z wykorzystaniem wyników badań społecznych – jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny i zaufanie; przedstawia, jak codzienne zachowania sprzyjają budowaniu kapitału społecznego lub go niszczą;

8) wyjaśnia, czym jest kultura polityczna społeczeństwa; charakteryzuje jej typy w ujęciu klasycznym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej;

 • charakteryzuje typy kultury politycznej;

 • wskazuje przykłady kultury politycznej w różnych społeczeństwach;

 • wyjaśnia wpływ kultury politycznej na stabilność systemu demokratycznego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Uczniowie zapoznają się z treścią audiobooka, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Mapa myśli. Uczniowie wypisują cechy społeczeństwa obywatelskiego i wskazują przykłady jego działań.

3. Burza mózgów – utworzenie definicji kultury politycznej i jej weryfikacja z wykorzystaniem Leksykonu politologii.

Faza realizacyjna

1. Podział na trzy grupy. Każda z nich dostaje za zadanie przygotowanie informacji na temat jednego z typów kultury politycznej według klasycznej teorii Almonda i Verby. Powinna powstać prezentacja multimedialna, w której poza charakterystyką typu kultury politycznej znajdą się przykłady społeczeństw, w których dany typ kultury występuje.

2. Przedstawienie fragmentów prezentacji i ich wspólne omówienie oraz weryfikacja treści. Po ewentualnych uzupełnieniach uczniowie tworzą jedną prezentację, zawierającą także informacje dotyczące funkcji kultury politycznej.

3. Praca w parach – przygotowanie przykładów aktywności społecznej, które świadczą o występowaniu partycypacyjnej kultury politycznej. Chętni uczniowie przedstawiają swoje przykłady.

Faza podsumowująca

1. Dyskusja nad tym, czy kultura polityczna może mieć wpływ na trwałość systemu demokratycznego. Wybrana/chętna osoba moderuje dyskusję, druga zapisuje na tablicy najbardziej istotne argumenty za i przeciw. Osoba moderująca dyskusję dokonuje jej podsumowania.

Praca domowa:

Napisz esej na temat: „Czy kultura polityczna może mieć wpływ na trwałość systemu demokratycznego?”.

Materiały pomocnicze:

Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2012.

Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006.

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2004.

Andrew Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może zostać wykorzystany przez uczniów jako inspiracja do stworzenia mapy myśli dotyczącej współczesnych i historycznych ruchów społecznych.