Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RtDX7HJIgE0eI1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, dla jakiego typu kultury politycznej charakterystyczny jest brak świadomości politycznej. Możliwe odpowiedzi: 1. typ zaściankowy, 2. typ uczestniczący (partycypacyjny), 3. typ poddańczy, 4. brak poprawnej odpowiedzi
R14WQczn3D3mS1
Ćwiczenie 2
Zaznacz cechy niskiej kultury obywatelskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. znikome zaufanie do innych, 2. niska tolerancja dla odmienności, 3. dążenie za wszelką cenę do realizacji interesów jednostek, 4. normy i reguły to czynnik dominujący działania, 5. wysoki poziom zaufania społecznego
RnVmW8csOnApN1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst. Celem ruchów społecznych jest (tu wybierz) 1. aktywizacja obywateli, 2. łagodzenie konfliktów, 3. zmiana, 4. stałość, 5. zaognianie konfliktów.
R13QRf4YGzWVN2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Kultura polityczna jest pojęciem szerszym od kultury obywatelskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcja integracyjna kultury politycznej polega na wypracowaniu zasad współpracy jednostek i grup w dążeniu do osiągnięcia określonych dóbr i wartości. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcja regulacyjna kultury politycznej polega na ujednoliceniu przepisami zachowań politycznych obywateli. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie systemy polityczne pełnią te same funkcje społeczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Perykles

U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują się także swymi osobistymi, a ci, którzy ograniczają się tylko do swego rzemiosła, znają się także na polityce. Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się życiem państwa uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną.

historia Źródło: Perykles. Cytat za: Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 1, Toruń 1994, s. 19.
R1etYe0oIRKsF
Podaj, jaki typ kultury politycznej, według Peryklesa, był preferowany w starożytnych Atenach. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Krzysztof Przybyszewski Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną

Jeśli chcemy osiągnąć demokrację substancjalną a nie tylko formalną, to wówczas musimy dążyć do konstytuowania się wspólnoty obywateli. Według Harolda D. Lasswela osiągnięcie demokracji substancjalnej (…) będzie możliwe dopiero wówczas, gdy większość obywateli cechować się będzie „osobowością demokratyczną”. (…) Istotę jego myśli daje się ująć następująco: jakość ustroju demokratycznego jest wprost proporcjonalna do „jakości” ludzi go tworzących. „Jakość ludzi” w ustroju demokratycznym mierzona miałaby być stopniem zaawansowania rozwoju „osobowości demokratycznej”. Im więcej ludzi posiadających „osobowość demokratyczną”, tym większa szansa na osiągnięcie konsolidacyjnej demokracji. Innymi słowy, twierdzi, że nie wystarczy zbudowanie struktur demokratycznych, by osiągnąć konsolidacyjną demokrację.

kultura Źródło: Krzysztof Przybyszewski, Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną, „Władza sądzenia” 2014, nr 4, s. 57.
RGwR91vNd7zRM
Wyjaśnij, w jaki sposób kultura polityczna wpływa na rozwój demokracji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Tekst I

1
Władza i społeczeństwo

O ile cały świat zgodnie przyswaja sobie technologię i racjonalną organizację, o tyle kierunek przemian politycznych jest o wiele mniej klarowny; jeden przynajmniej aspekt przyszłej kultury politycznej jest już wszakże uchwytny: będzie to kultura uczestnictwa. Jeśli w dzisiejszym świecie dokonuje się jakaś rewolucja polityczna, to trzeba ją nazwać eksplozją potrzeby uczestnictwa. Wśród wszystkich nowo powstających narodów świata powszechne jest przekonanie o politycznym znaczeniu zwykłego człowieka: o tym, iż powinien on być uczestnikiem systemu politycznego. Wielkie grupy ludzkie, które dotąd znajdowały się poza obrębem polityki, domagają się dostępu do tej sfery i nader rzadko można spotkać elity polityczne, które nie opowiadałyby się po stronie tego dążenia.

wis Źródło: Władza i społeczeństwo, oprac. Jerzy Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 328.

Tekst II

1
Zbigniew Brzeziński Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi

Kres europejskich imperiów spowodowany był (…) narastającymi niepokojami w podległych im krajach kolonialnych. Dominującym hasłem stało się tam wyzwolenie narodowe, a radzieckie wsparcie ideologiczne, czasem zaś i militarne, sprawiało, że utrzymanie władzy siłą stawało się coraz bardziej kosztowne. Przemiany polityczne oznaczały nieunikniony rozpad starych imperiów kolonialnych europocentrycznego Zachodu.

stra Źródło: Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013, s. 22.
R7HisQbcmZL1F
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Tekst I

1
Krzysztof Jurek Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków

(…) kultura polityczna spełnia trzy główne funkcje: regulacyjną, socjalizacji politycznej oraz integracyjną. Funkcja regulacyjna odnosi się do podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Dokonuje się to głównie poprzez normy polityczne oraz instytucjonalizację życia politycznego. Funkcja socjalizacji politycznej oznacza proces wchodzenia członków danej społeczności w kulturę polityczną, a więc nabywanie wiedzy o systemie politycznym, tworzenie poglądów i postaw politycznych, kształtowanie hierarchii wartości politycznych. Zadaniem funkcji integracyjnej jest tworzenie podstaw do skoordynowania działań politycznych oraz do współdziałania lub współpracy jednostek i grup w dążeniu do osiągnięć określonych wartości i dóbr. Funkcja ta polega na motywowaniu i uzasadnianiu słuszności istniejących instytucji i norm politycznych oraz zasad organizacji i funkcjonowania systemu politycznego.

kih Źródło: Krzysztof Jurek, Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, „Kultura i Historia” 13.07.2012 r., dostępny w internecie: kulturaihistoria.umcs.lublin.pl [dostęp 25.11.2021 r.].

Tekst II

1
Jarosław Kostrubec Istota prawnej legitymizacji władzy
  1. Legitymizacja to „wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa” ( S.M. Lipset).

  2. Legitymizacja to „wywołanie przekonania, że struktury, procedury, działania, decyzje, kierunki polityki, urzędnicy i przywódcy, mają cechę słuszności (rightness), właściwości i wartości moralnej i że winny być one akceptowane ze względu na te właściwości” ( R.A. Dahl).

  3. Legitymacja sprowadza się do stwierdzenia „czy większość ludzi podporządkowanych danej władzy wierzy, że opiera się na właściwym tytule” (C.J. Friedrich).

is Źródło: Jarosław Kostrubec, Istota prawnej legitymizacji władzy, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, nr 4/5, s. 9.
R1RHBV1Lfir1V
Wyjaśnij, jaki jest związek kultury politycznej i legitymizacji władzy. (Uzupełnij).