Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Władza wykonawcza w wybranym kraju o wadliwej demokracji – Białoruś

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

20) przedstawia niezachodni reżim niedemokratyczny (np. funkcjonujący w Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chinach, Koreańskiej Republice Ludowo‑Demokratycznej i Turkmenistanie).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna system polityczny na Białorusi;

 • analizuje zapisy Konstytucji Białorusi dotyczące funkcjonowania władzy najwyższej;

 • wskazuje wady systemu politycznego Białorusi;

 • ocenia poziom demokracji na Białorusi.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • analiza przypadku.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Podział klasy na pięć grup. Uczniowie przygotowują podstawowe informacje na temat współczesnej Białorusi i jej systemu politycznego, m.in. na podstawie konstytucji Białorusi.

 • Grupa pierwsza – uzyskania przez Białoruś niepodległości oraz pierwszych lat jej funkcjonowania, aż do przejęcia władzy przez Alaksandra Łukaszenkę.

 • Grupa druga – Alaksandr Łukaszenka i jego droga do władzy na Białorusi.

 • Trzecia grupa – etapy budowy białoruskiego autorytaryzmu przez A. Łukaszenkę.

 • Grupa czwarta – kompetencje prezydenta Białorusi.

 • Grupa piąta – odpowiedź na pytanie: „Czy Alaksandr Łukaszenka jest prezydentem demokratycznego państwa, czy też dyktatorem?”.

Faza wstępna

1. Lekcja rozpoczyna się od burzy mózgów, podczas której zespół klasowy zastanawia się, co to znaczy autorytarny system polityczny. By pobudzić klasę do myślenia, nauczyciel odczytuje wprowadzenie do lekcji na temat Białorusi.

2. Podsumowaniem burzy mózgów jest zebranie na tablicy informacji na temat Białorusi i panującego tam autorytaryzmu. Po uporządkowaniu będzie to część notatki z lekcji.

Faza realizacyjna

1. Przedstawienie informacji na temat Białorusi przez poszczególne grupy. Po każdym wystąpieniu pozostali uczniowie moga zadawać pytania prelegentom.

2.  Uczniowie zapoznają się z prezentacją multimedialną. Następnie dyskutują na temat wad systemu politycznego na Białorusi. Uczniowie uzupełniają notatkę z lekcji o wady systemu demokratycznego na Białorusi.

Faza podsumowująca

1. Klasa dokonuje oceny poziomu demokracji na Białorusi, uznając ją za kraj o wadliwej demokracji, wypaczonej autorytarnymi rządami prezydenta Łukaszenki. Wnioski są zapisywane na tablicy. Uczniowie poszukują demokratycznych metod uzdrowienia sytuacji w tym państwie.

2. Wykonanie ćwiczeń interaktywnych.

Praca domowa:

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.

Materiały pomocnicze:

Roma Bojanowicz, Tani gaz za niepodległość. Czy Białoruś odda się Rosji? (ANALIZA), biznesalert.pl.

Fałszuje wybory, bo ma wysokie poparcie. Ćwierć wieku króla ziemniaków, tvn24.pl.

jw,pj Protesty przedwyborcze na Białorusi NA ŻYWO, belsat.eu.

Paweł Usow, Białoruś – neoautorytaryzm z ludzką twarzą, journals.umcs.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja multimedialna może być wykorzystana do własnych pezentacji uczniów, np. na temat państwa postsowieckiego budującego autorytarny system rządów.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida