Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Stan postrzegania w Polsce praw mniejszości

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

IV. Prawa człowieka i ich ochrona.

Uczeń:

4) przedstawia szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej; pozyskuje informacje na temat praw mniejszości polskiej w różnych państwach.

Zakres rozszerzony

IV. Aspekty etniczne życia społecznego.

Uczeń:

6) analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranym państwie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wyszukuje informacje na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiałów źródłowych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Praca z animacją. Uczniowie na podstawie multimedium tworzą definicje mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej oraz wskazują, co różni te grupy.

3. Analiza schematu i wykonanie ćwiczenia nr 2 dołączonego do multimedium (wskazanie, które z przedstawionych form dyskryminacji dotyczą mniejszości narodowych bądź etnicznych).

Faza realizacji

1. Podział klasy na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje arkusze papieru i markery oraz materiał źródłowy do pracy:

Grupa 1 – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, art. 35 oraz Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2019 r. poz. 1481, art. 13);

Grupa 2 – Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym §2 i §4;

Grupa 3 – Ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU z 2004 r. nr 253, poz. 2531, z późn. zm., art. 21);

Grupa 4 – Ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, art. 9.

2. Uczniowie w grupach analizują teksty źródłowe i zapisują najważniejsze informacje dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Nauczyciel wyznacza czas pracy.

3. Poszczególne grupy prezentują na forum klasy swoje zadania. Najważniejsze punkty poszczególnych obszarów zostają zapisane na tablicy.

4. Uczniowie zapoznają się z e‑materiałem dotyczącym dyskryminacji, zatrudnienia i praw wyborczych mniejszości narodowej i etnicznej. Następnie w parach mają przedyskutować własne opinie na ten temat.

4. Wybrana osoba dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Jest to przyczynek do dyskusji na forum klasy.

5. Dyskusja oceniająca stan przestrzegania praw mniejszości w Polsce – uczniowie przedstawiają swoje opinie.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują wybrane ćwiczenia, które wspólnie omawiają z nauczycielem.

2. Nauczyciel na koniec zajęć ocenia uczniów aktywnie pracujących na lekcji.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia, których nie zrobili na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

Art. 35 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (§2 i §4).

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU z 2004 r. nr 253, poz. 2531, z późn. zm., art. 21).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (art. 9).

Świadomość prawna w kontekście równego traktowania 2018, Raport dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedia można wykorzystać jako materiał do lekcji powtórzeniowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida