Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Jakie czynniki wpłynęły na ewolucję polskiego systemu partyjnego?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VII. Rywalizacja o władzę.

Uczeń:

6) charakteryzuje etapy rozwoju systemu partyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • klasyfikuje partie na scenie politycznej na podstawie genezy historycznej i ideowej;

 • ocenia znaczenie historycznych powodów podziałów na polskiej scenie politycznej;

 • ilustruje przykładami programowymi propozycje partii politycznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • analiza materiału źródłowego;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie proszeni są o przypomnienie zasad głosowania w wyborach do parlamentu w 1989 r. Przedstawiają, w jaki sposób został ustalony sposób podziału mandatów między partie polityczne.

2. Wykorzystując burzę mózgów, uczniowie przypominają definicje transformacji ustrojowej, pluralizmu politycznego i alternacji władzy.

3. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna

1. Na tablicy zapisana jest fraza „ewolucja systemu politycznego RP”. Uczniowie, wykorzystując multimedia, wpisują nazwy partii politycznych, które były reprezentowane w parlamencie po pierwszych, kontraktowych wyborach.

2. Następuje budowanie schematu przekształcania się nowych partii politycznych po rozpadzie, a łączenie się partii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Uczniowie wykorzystują schemat.

3. Uczniowie przygotowują krótkie informacje na temat programów partii, powodów ich rozpadu lub łączenia się. Wykorzystują przygotowane przez nauczyciela materiały źródłowe.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wskazują, jaki model systemu partyjnego wykształcił się w Polsce. Szukają relacji między zmianami w ordynacji wyborczej a kształtem systemu partyjnego.

2. Wybrana osoba ocenia kierunki rozwoju systemu partyjnego w Polsce.

Praca domowa:

Uczniowie proszeni są o przygotowanie scenariusza rozwoju systemu partyjnego w Polsce.

Materiały pomocnicze:

Leksykon polskich partii politycznych, red. Rafał Glajcar, Agnieszka Turska‑Kawa, Waldemar Wojtasik, Toruń 2017.

Paweł Dzieciński, Kształtowanie i ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989 r., „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. III, 2009.

Fragmenty programów partii politycznych przygotowane przez nauczyciela.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Może zostać wykorzystane do porównania z przygotowaną przez uczniów mapą myśli.