Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Grażyna Kiełczykowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Bryły platońskie

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje własności brył platońskich,

 • definiuje ich cechy i charakterystykę,

 • rozwiązuje zadania dotyczące brył platońskich.

Strategie i metody nauczania:

 • konstruktywizm,

 • dyskusja,

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każda grupa uczniów miała do dyspozycji komputer, najlepiej w pracowni komputerowej. Lekcję tę można przeprowadzić, mając do dyspozycji jeden komputer z rzutnikiem multimedialnym.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel pokazuje uczniom modele brył platońskich.

 2. Nauczyciel prosi o scharakteryzowanie tych brył, podanie cech wspólnych.

 3. Nauczyciel prosi o zastanowienie się, jak policzyć pola tych brył.

 4. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów, aby z przygotowanych wcześniej siatek stworzyli bryły platońskie i zastanowili się, jak będą wyglądały kule wpisane i opisane na tych bryłach.

 2. Nauczyciel prosi, aby uczniowie otworzyli medium, w którym przedstawione są wzory na promienie tych kul. Prosi uczniów o rozwiązanie zadań pod medium. Uczniowie pracują w parach. Następnie wspólnie z nauczycielem omawiają wynik.

 3. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 3‑8 z sekcji „Sprawdź się”. Następnie napotkane problemy omawiane są na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie najważniejszych elementów, jakie były omawiane w trakcie lekcji.

Praca domowa:

Nauczyciel poleca uczniom wykonać ćwiczenia interaktywne nr 1‑2 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Bryły platońskieD9sB4SVlqBryły platońskie

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Infografika może posłużyć jako materiał powtórzeniowy przed sprawdzianem.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida