Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: Biologia

Temat: Drapieżnictwo – przystosowania drapieżników i strategie obronne ofiar

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
X. Ekologia. Uczeń:
12) przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;
13) przedstawia obronne adaptacje ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XVII. Ekologia.
3. Ekologia ekosystemu. Ochrona i gospodarka ekosystemami. Uczeń:
5) przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;
6) przedstawia adaptacje obronne ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Przedstawisz adaptacje drapieżników do zdobywania pokarmu.

 • Omówisz przystosowania obronne ofiar przed atakiem drapieżnika.

 • Rozróżnisz mimikrę batesowską i mimikrę müllerowską.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • gra dydaktyczna;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu;

 • arkusze papieru, flamastry.

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Drapieżnictwo – przystosowania drapieżników i strategie obronne ofiar”. Prosi uczestników zajęć o rozwiązanie ćwiczenia nr 1 (w którym uczniowie mają za zadanie przyporządkować mechanizmy obronne ofiar do odpowiedniej kategorii) z sekcji „Sprawdź się” na podstawie treści w sekcji „Przeczytaj”.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla i odczytuje temat lekcji oraz zawarte w sekcji „Wprowadzenie” cele zajęć. Prosi uczniów lub wybraną osobę o sformułowanie kryteriów sukcesu.

 2. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Uczniowie, korzystając z wiadomości zawartych w e‑materiale oraz własnej wiedzy, tworzą w parach mapy pojęć odnoszące się do następujących zagadnień:
  – grupa I – strategie łowieckie drapieżników zwierzęcych wraz z przykładami gatunków;
  – grupa II – strategie obronne ofiar wraz z przykładami gatunków.
  Po upływie wyznaczonego czasu wybrane pary z obu grup omawiają swoje mapy. Nauczyciel uzupełnia brakujące informacje, koryguje błędy.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie, pracując indywidualnie, zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi się rozpoczynać od słowa „dlaczego”. Następnie zadają swoje pytania dowolnie wybranej osobie i odpowiadają na pytania kolegi lub koleżanki.

 2. Praca z multimedium („Grafika interaktywna”). Nauczyciel wyświetla grafikę interaktywną i wspólnie z uczniami dokonuje jej analizy. Prosi podopiecznych, by pracując w parach, wyjaśnili, czym jest mimikra i jaki ma związek z drapieżnictwem, oraz określili, jakie rodzaje mimikry zostały na niej przedstawione. Następnie uczniowie konsultują swoje rozwiązania z inną, najbliżej siedzącą parą.

 3. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie nr 5 (w którym mają za zadanie określić rodzaj strategii polowania u przedstawionych gatunków). z sekcji „Sprawdź się”. Następnie porównują swoje odpowiedzi z najbliżej siedzącymi sąsiadami. Nauczyciel w razie trudności naprowadza podopiecznych na właściwe rozwiązania lub wyjaśnia wątpliwości.

 4. Uczniowie wykonują w parach ćwiczenie nr 8 (w którym mają za zadanie wyjaśnić, w jaki sposób drapieżniki przyczyniają się do zachowania równowagi w ekosystemie), wyświetlone przez nauczyciela na tablicy. Podczas wspólnych dyskusji rozwiązują zadanie, następnie łączą się z inną parą i kontynuują swoją dyskusję, uzasadniając swój wybór.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie nr 3 (typu „prawda/fałsz”) z sekcji „Sprawdź się”. Następnie przygotowują podobne zadanie dla osoby z pary: tworzą trzy prawdziwe lub fałszywe zdania dotyczące tematu lekcji. Uczniowie wykonują ćwiczenie otrzymane od kolegi lub koleżanki.

 2. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji zawarty w sekcji „Wprowadzenie” i w tym kontekście podsumowuje pracę uczniów.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia nr 1, 2, 4, 6 i 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Dodatkowe wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium zamieszczone w sekcji „Grafika interaktywna” do podsumowania lekcji.