Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

22) przedstawia cele międzynarodowych organizacji gospodarczych: Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu i Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia genezę utworzenia Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i zmiany składu członkowskiego ugrupowania;

 • charakteryzuje cele funkcjonowania Stowarzyszenia;

 • rozważa znaczenie Stowarzyszenia dla Polski, w czasie kiedy uczestniczyła ona w tej formie współpracy międzynarodowej i współcześnie – dla obecnych państw członkowskich.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • Rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • burza mózgów;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podczas burzy mózgów chętni/wybrani uczniowie mówią, co słyszeli o organizacjach, takich jak NAFTA, CEFTA, EFTA, co organizacje te mają ze sobą wspólnego, co może oznaczać człon „FTA” w nazwach tych organizacji, aby wyjaśnić, czym jest strefa wolnego handlu. Jeśli wiedza uczniów nie pozwala na wyjaśnienie, czym jest strefa wolnego handlu, nauczyciel przedstawia uczniom definicję (np. zawartą w ćwiczeniu interaktywnym 1).

2. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie interaktywne 1.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z prezentacją multimedialną, a następnie samodzielnie rozwiązują ćwiczenia interaktywne 2–4. W razie wątpliwości, co do poprawności rozwiązań, nauczyciel wyjaśnia je uczniom na forum klasy.

2. Uczniowie dzielą się na sześć grup. W grupie rozwiązują na kartce kolejne ćwiczenia interaktywne 5–10. Po rozwiązaniu każdego zadania przekazują (podpisaną wymyśloną nazwą grupy) kartkę z rozwiązaniem do sprawdzenia innej grupie. Grupy oceniają rozwiązania zadań w skali trzypunktowej:

1 – rozwiązanie niepoprawne,
2 – rozwiązanie częściowo poprawne,
3 – rozwiązanie w pełni poprawne.

Nauczyciel zbiera kartki ze sprawdzonymi rozwiązaniami i weryfikuje ich poprawność oraz podsumowuje punkty uzyskane przez każdą z grup po rozwiązaniu wszystkich zadań. Punkty uzyskane przez grupy mogą być podstawą oceny pracy uczniów podczas lekcji.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie prowadzą dyskusję na tematy umieszczone w ćwiczeniach pod multimedium.

Praca domowa:

Wyjaśnij, co skłoniło państwa Grupy Wyszhradzkiej do nawiązania współpracy w ramach CEFTA i co tę współpracę utrudniało.

Materiały pomocnicze:

Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1998.

Anna Gąsiorowska, Edward Krzemień, Czworokąt wolnego handlu, classic.wyborcza.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z prezentacją multimedialną, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.