Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
1
Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Strefa wolnego handlu jest najprostszym rozwiązaniem instytucjonalnym [integracji regionalnej]. Oznacza ona likwidację ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów. Kraje te zachowują jednocześnie autonomiczną zewnętrzną taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę wobec krajów trzecich.

cyt1 Źródło: Paweł Bożyk, Józef Misala, Mieczysław Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 517.
R1cA6dq9bJAK6
Rozstrzygnij, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. W strefie wolnego handlu zakazane jest wyznaczanie przez państwo ilości lub wartości określonych dóbr, które mogą być importowane w określonym czasie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Państwa współpracujące w ramach strefy wolnego handlu stosują ujednolicone cła zewnętrzne wobec państw spoza ugrupowania integracyjnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Współpraca gospodarcza państw polegająca na wprowadzeniu oprócz swobody przepływu towarów również swobodę przepływu usług, kapitału oraz pracowników, czyli tzw. wspólny rynek, jest bardziej zaawansowaną formą integracji niż strefa wolnego handlu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1UB0MWuLMQsp11
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisami czterech map które przedstawiają skład członkowski Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do wskazanych opisów dopasuj odpowiadające im lata: 2013, 2007, 2003, 1992. Mapa pierwsza prezentuje następujący skład członkowski: Polska, Czechosłowacja, Węgry. Mapa druga prezentuje następujący skład członkowski: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Mapa trzecia prezentuje następujący skład członkowski: Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo. Mapa czwarta prezentuje następujący skład członkowski: Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra i Kosowo.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
RP1gwfRNrKIJt
(Uzupełnij).
R1D5obrqltzKO2
Ćwiczenie 3
Dopasuj działania podejmowane przez państwa CEFTA do odpowiednich priorytetów organizacji. ułatwienie handlu Możliwe odpowiedzi: 1. publikacja aktualnych zasad i danych statystycznych dotyczących handlu, 2. ułatwienie wzajemnego przepływu osób reprezentujących wybrane grupy zawodowe, 3. harmonizacja norm handlowych, 4. opracowanie ściślejszego porozumienia o współpracy w pozyskiwaniu kapitału liberalizacja przepływu usług Możliwe odpowiedzi: 1. publikacja aktualnych zasad i danych statystycznych dotyczących handlu, 2. ułatwienie wzajemnego przepływu osób reprezentujących wybrane grupy zawodowe, 3. harmonizacja norm handlowych, 4. opracowanie ściślejszego porozumienia o współpracy w pozyskiwaniu kapitału inwestycje Możliwe odpowiedzi: 1. publikacja aktualnych zasad i danych statystycznych dotyczących handlu, 2. ułatwienie wzajemnego przepływu osób reprezentujących wybrane grupy zawodowe, 3. harmonizacja norm handlowych, 4. opracowanie ściślejszego porozumienia o współpracy w pozyskiwaniu kapitału przejrzystość działania Możliwe odpowiedzi: 1. publikacja aktualnych zasad i danych statystycznych dotyczących handlu, 2. ułatwienie wzajemnego przepływu osób reprezentujących wybrane grupy zawodowe, 3. harmonizacja norm handlowych, 4. opracowanie ściślejszego porozumienia o współpracy w pozyskiwaniu kapitału
RZyo9EKkWkbNo2
Ćwiczenie 4
Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu powstało na mocy porozumienia podpisanego 1 stycznia 1994 r. w Bukareszcie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Głównym organem decyzyjnym CEFTA jest Komitet Wykonawczy, składający się z ministrów państw członkowskich, odpowiedzialnych za handel zagraniczny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej państwa-sygnatariusze Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu tracą status członka strefy wolnego handlu utworzonej na mocy tej umowy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Materiał źródłowy do ćwiczeń .

RwxvEyH3MzxyO

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie pdf.

Źródło: Jan Muś, CEFTA: rozwój i bariery w handlu zagranicznym, ies.lublin.pl, 07.11.2019 [online, dostęp: 11.05.2020].
Plik PDF o rozmiarze 65.89 KB w języku polskim
31
Ćwiczenie 5
R9cWTclRk9DNM
Rozstrzygnij, czy zdaniem autora tekstu wzrost wymiany handlowej pomiędzy państwami należącymi do CEFTA jest wynikiem konsekwentnego realizowania przez nie postanowień porozumienia. Uzasadnij swoją odpowiedź. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
REmfSO53ubVkt
Podaj przyczynę zbyt wolnej implementacji porozumienia, o której wspomina autor i wyjaśnij, z czego może wynikać ten problem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Rzb7ko62w6bNo
Wyjaśnij, o czym świadczy wzrost wartości eksportu w ramach CEFTA przy jednoczesnym spadku udziału eksportu/importu wewnątrz CEFTA w całkowitym eksporcie/imporcie (odpowiednio) państw członkowskich. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1R9MO8GTzMeo
Przywołując odpowiednie informacje z tekstu źródłowego, przedstaw jeden argument przemawiający za tezą, że sektor produkcji i przetwórstwa rolnego państw CEFTA jest już dobrze dostosowany do wymagań jednolitego rynku europejskiego i jeden argument przeciwko tej tezie. Argument za: (Uzupełnij). Argument przeciw: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9
R1DLt0aziNV1a
Wymień powody, dla których zdaniem autora sektor produkcji i przetwórstwa rolnego stanowi ważną część gospodarki poszczególnych państw członkowskich CEFTA. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10
Rz4nJy034Ct3K
Podaj przejawy braku woli politycznej w państwach CEFTA do realizacji postanowień porozumienia, o których mówi autor tekstu źródłowego. (Uzupełnij).