Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Kształtowanie się mapy politycznej świata po 1989 roku

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa IV

Podstawa programowa

XX. Problemy polityczne współczesnego świata: współczesne zmiany na mapie politycznej świata, przemiany systemowe w Europie, funkcjonowanie Unii Europejskiej, przyczyny i skutki terroryzmu, relacje między cywilizacją zachodnią i cywilizacją islamu.

Uczeń:

2) przedstawia i ocenia skutki (polityczne, społeczne i gospodarcze) przemian ustrojowych i gospodarczych w Europie i krajach byłego ZSRR po 1989 r.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • charakteryzuje zmiany, jakie zaszły na mapie politycznej świata po 1989 roku,

 • wskazuje nowo powstałe państwa na poszczególnych kontynentach,

 • wymienia przyczyny powstania nowych państw.

Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna

Metody nauczania: blended learning

Formy zajęć: praca indywidualna, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik

Materiały pomocnicze: atlas świata, mapa polityczna świata

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej).

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu. Uczniowie wyjaśniają, czym jest mapa polityczna, definiują pojęcie państwa.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel przedstawia uczniom fragment e‑materiału, w krótkiej pogadance wyjaśnia, jak zmieniała się mapa polityczna świata po 1989 roku, jakie nowe państwa powstały i jakie przemiany zachodziły w Europie i na świecie. Mówi też, w wyniku jakich procesów powstają państwa. Uczniowie w ramach wspólnej dyskusji omawiają pojęcia rozpadu, integracji, secesji, enklawy, eksklawy, wyjaśniają, czym są państwa uznawane i nieuznawane itp.

 • Następnie nauczyciel wyświetla uczniom grafikę interaktywną, wspólnie z uczniami omawia położenie poszczególnych jednostek.

 • Uczniowie wykonują polecenia zawarte w e‑materiale. Zaznaczają państwa, które powstały w wyniku rozpadu lub połączenia się innych, zwracają także uwagę na liczbę państw w Europie przed 1989 roku i po przemianach, a także na liczbę sąsiadów Polski dawniej i dziś.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Ocena aktywności uczniów podczas zajęć.

Praca domowa

 • Sporządź w zeszycie tabelę, mającą na celu usystematyzowanie różnic na mapie politycznej przed i po roku 1989.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna zawarta w e‑materiale pozwala na przejrzyste przekazanie tematu, systematyzuje wiedzę ucznia i wpływa na jej utrwalenie. Może zostać wykorzystana w trakcie realizacji tematu „Zmiany na mapie politycznej Europy” (zakres rozszerzony: XX. 2). Znajdzie zastosowanie podczas zajęć poświęconych przyczynom i skutkom integracji politycznej oraz procesów dezintegracyjnych (zakres podstawowy: VII. 4).