Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

Autor: Krzysztof Błaszczak

Przedmiot: chemia

Temat: Jakie jest znaczenie biologiczne związków krzemu?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

XI. Zastosowania wybranych związków nieorganicznych. Uczeń:

1) bada i opisuje właściwości tlenku krzemu(IV); wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie i wskazuje na ich zastosowania.

Zakres rozszerzony

XI. Zastosowania wybranych związków nieorganicznych. Uczeń:

1) bada i opisuje właściwości tlenku krzemu(IV); wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie i wymienia ich zastosowania.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • identyfikuje naturalne źródła występowania krzemu;

 • analizuje wpływ związków krzemu na organizm człowieka;

 • zastanawia się, jakie są skutki niedoborów tego pierwiastka w organizmie.

Strategie nauczania:

 • asocjacyjna.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka;

 • analiza materiału źródłowego;

 • ćwiczenia uczniowskie;

 • grafika interaktywna;

 • okienko informacyjne;

 • kieszeń i szuflada.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i z dostępem do Internetu;

 • rzutnik multimedialny;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica i kreda, marker.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Zaciekawienie i pogadanka. Nauczyciel podaje pytanie: Gdzie krzem jest wykorzystywany przez człowieka?

 2. Rozpoznanie wiedzy wyjściowej uczniów. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie: „Gdzie krzem występuje w organizmach żywych?”.

 3. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala cele lekcji, które uczniowie zapisują w portfolio.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują z e‑materiałem w sekcji „Przeczytaj”: Krzem – pierwiastek życia. Konfrontują swoje wypowiedzi z fazy wstępnej na forum klasy. Wymieniają produkty spożywcze bogate w pierwiastek krzem, które człowiek powinien uwzględniać w swojej diecie.

 2. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy zadaniowe. Nauczyciel podaje pytanie: Jaki jest wpływ jonów i związków krzemu na:

 • I grupa – kości i stawy?

 • II grupa – układ sercowo‑naczyniowy?

 • III grupa – na skórę, włosy i paznokcie?
  Po wyznaczonym czasie trwa pogadanka na forum klasy.

 1. Nauczyciel proponuje pracę w parach z grafiką interaktywną. Uczniowie zapoznają się z poleceniem, a następnie wykonują ćwiczenia zawarte w medium.

 2. Uczniowie pracują w parach z częścią „sprawdź się”. Uczniowie wykonują zadania. Nauczyciel może wyświetlić treść poleceń na tablicy multimedialnej. Po każdym przeczytanym poleceniu, daje uczniom określony czas na zastanowienie się, a następnie chętna osoba z danej pary udziela odpowiedzi/prezentuje rozwiązanie na tablicy. Pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej, proponując ewentualnie swoje pomysły. Nauczyciel, w razie potrzeby, koryguje odpowiedzi, dopowiada istotne informacje, udziela uczniom informacji zwrotnej. Ćwiczenia, których uczniowie nie zdążą wykonać podczas lekcji mogą być zlecone do wykonania w ramach pracy domowej.

Faza podsumowująca:

1. Okienko informacyjne – forma indywidualnej twórczej notatki. Kartkę papieru w zeszycie uczniowie dzielą na cztery części (poziom, pion lub po przekątnej). W pierwsze okienko uczniowie wpisują hasło, które ich interesuje. W drugim okienku podają definicję danego terminu (z różnych źródeł). W trzecie okienko wpisują metaforyczne znaczenie wyrazu, żart językowy, rebus itp. Ostatnie może mieć formę scenki komiksowej, dialogu, karykatury z zastosowaniem interesującego uczniów terminu. Po wyznaczonym czasie chętni uczniowie mogą zaprezentować swoje efekty na forum klasy.
2. Kieszeń i szuflada. Nauczyciel rozdaje uczniom samoprzylepne karteczki. Prowadzący zajęcia rysuje na tablicy kieszeń, a obok niej zapisuje: „Co zabieram ze sobą?”. Tutaj uczeń ma wpisać to, co wyniósł z zajęć, co do niego szczególnie przemówiło, co się spodobało lub co mu się przyda w przyszłości. Poniżej nauczyciel rysuje szufladę i białą plamę. Obok szuflady zapisuje: „Co mi się nie przyda?”, a obok białej plamy: „Czego zabrakło?”. Poniższe rysunki uczeń wypełnia samoprzylepnymi karteczkami z zapisanymi krótkimi zdaniami, równoważnikami zdań lub kluczowymi słowami. Jest to okazja także do analizy przebiegu zajęć i szybkiej powtórki.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują w e‑materiale w sekcji „Sprawdź się” pozostałe ćwiczenia, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Grafika interaktywna może być wykorzystana przez uczniów jako interaktywne medium pomocnicze do przypomnienia sobie ważnych treści przed pracą kontrolną. Również uczniowie nieobecni na lekcji mogą wykorzystać medium jako uzupełnienie nowych wiadomości.

Materiały pomocnicze:

 1. Nauczyciel przygotowuje samoprzylepne karteczki dla uczniów.