Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Marzenna Śliwka

Przedmiot: Język polski

Temat: Morderca zza biurka. Jak Adolf Eichmann stał się zbrodniarzem wojennym?

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en ; pisowni skrótów i skrótowców;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
6) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
6) odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zapoznaje się z przebiegiem procesu Adolfa Eichmanna,

 • wskazuje czynniki, które mogły mieć wpływ na to, że Eichmann stał się zbrodniarzem wojennym,

 • analizuje fragmenty tekstów filozoficznych oraz krytycznych dotyczących Adolfa Eichmanna,

 • redaguje notatkę w odniesieniu do tekstów krytycznych poznanych podczas lekcji.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • drzewo decyzyjne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego;

 • praca w parach.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z tekstami udostępnionymi przez nauczyciela (sekcja: „Przeczytaj”) oraz oglądają prezentację multimedialną. Następnie wykonują polecenia 1 i 2 z tej sekcji.
  Uczniowie przygotowują się do dyskusji na temat: Jak Adolf Eichmann stał się zbrodniarzem wojennym?

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel prosi o podzielenie się refleksjami na temat tekstów przeczytanych w domu. Następnie wskazany uczeń czyta fragment felietonu Leszka Kołakowskiego Casus Eichmanna. Nauczyciel zadaje pytania: Jakimi argumentami mogą posłużyć się zbrodniarze, aby uchronić się przed karą? Jak rozumiecie ostatnie zdanie tekstu?

Faza realizacyjna:

 1. Dyskusja. Nauczyciel inicjuje dyskusję pytaniem: Czy zbrodnię można usprawiedliwić?
  Po wypowiedziach uczniów prowadzący wyświetla fragment książki Davida Cesarani Eichmann. Jego życie i zbrodnie: „Eichmann nie był ani szaleńcem, ani mechanicznym wykonawcą rozkazów. Nauczono go urządzać akty ludobójstwa, on zaś postanowił wykorzystać w pracy nabytą wiedzę. Z tego powodu ma on znaczenie w nowym stuleciu, w którym akty ludobójstwa nadal się planuje i przeprowadza. (…) nie trzeba być szaleńcem, aby zostać czynnym ludobójcą”.
  Następnie uczestnicy zajęć zastanawiają się nad tym, w jaki sposób „zwykły urzędnik” i „normalny człowiek” stał się zbrodniarzem wojennym. W trakcie dyskusji nauczyciel dba o to, aby żaden z wypowiadających się nie monopolizował dyskusji, nie odbiegał od tematu i aby z szacunkiem odnosił się do rozmówców. Można posłużyć się fragmentami tekstów zaproponowanych w Materiałach dodatkowychWskazówkach metodycznych.
  Podsumowania dyskusji dokonują uczniowie. Wspólnie zapisują wnioski na tablicy.

Faza podsumowująca:

 1. Praca indywidualna. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia 1, 2, 3 (sekcja: „Sprawdź się”), a następnie weryfikują swoje odpowiedzi w parach.
  Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

 1. Zredaguj wypowiedź argumentacyjną na temat: Czy zgadzasz się z wypowiedzią Marka Edelmana, że „W każdym człowieku drzemie cząstka komendanta Treblinki”?
  2. Wykonaj ćwiczenia 4 i 6 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały dodatkowe

 • Joanna Lubecka, Adolf Eichmann. Człowiek w kapciach w kratkę, strona internetowa IPN

 • Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1998

 • David Cesarani, Eichmann. Jego życie i zbrodnie, Zakrzewo 2008

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Prezentacja multimedialna” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.

 • Propozycja nawiązań do innych utworów:
  Leon Kruczkowski, Niemcy (problem uczciwego Niemca, postawa profesora Sonnenbrucha)
  Hanna Krall, Pola (postawy Niemców odpowiedzialnych za rozstrzelanie Żydów)
  Podczas lekcji można wykorzystać metodę aktywizującą – drzewo decyzyjne.