Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Bezpieczeństwo socjalne

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie „finansów publicznych”; przedstawia modele polityki gospodarczej państwa; wyjaśnia pojęcie i przedstawia rodzaje polityk publicznych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie bezpieczeństwa socjalnego;

 • analizuje obszary zainteresowania bezpieczeństwa socjalnego;

 • ocenia polski model bezpieczeństwa socjalnego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • metoda kuli śnieżnej;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie poznają definicję bezpieczeństwa socjalnego – metoda kuli śnieżnej.

Uczniowie w parach ustalają definicję bezpieczeństwa socjalnego, zapisują ją na karteczce, potem łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad definicją związków zawodowych. Na koniec wspólnie decydują i wybierają definicję spośród zaproponowanych.

3. Na podstawie definicji uczniowie ustalają obszary, którymi zajmuje się bezpieczeństwo socjalne, tworząc na tablicy mapę myśli. Nauczyciel może naprowadzać uczniów, odsyłając ich do tekstu lekcji.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z multimedium, a następnie wykonują ćwiczenie 1 do multimedium.

Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie zapoznają się z treścią lekcji i rozmawiają w parach na temat swojego stanowiska odnośnie roli państwa w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa socjalnego.

2. Następnie wybrane pary uczniów przedstawiają swoje stanowisko na forum klasy.

3. Następuje dyskusja. Uczniowie siadają naprzeciwko siebie i dyskutują na temat polskiego modelu bezpieczeństwa socjalnego. Po zakończonej dyskusji wyznaczona osoba podsumowuje rozmowę.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie dokańczają zdanie „Bezpieczeństwo socjalne jest…, ponieważ …”.

2. Uczniowie wykonują pierwsze cztery e‑ćwiczenia.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Bogusław Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą z prezentacją zapoznać się wcześniej i przygotować na jej podstawie mapę myśli.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida