Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1XfNs2y2sjk7
Dokończ zdanie.
Wśród obszarów bezpieczeństwa publicznego można wyróżnić... Możliwe odpowiedzi: 1. gospodarkę komunalną., 2. zdrowie., 3. komunikację., 4. agroturystykę.
1
Ćwiczenie 2
R12c64dGDNIdI
Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Do europejskich modeli bezpieczeństwa socjalnego należą... Możliwe odpowiedzi: 1. model anglosaski, 2. model czechosłowacki, 3. model kontynentalny, 4. model wschodnioeuropejski
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

RerWIg9bwHgh3
Źródło: domena publiczna.
R1NZVYOcYb2Ft
Podaj, jaki obszar bezpieczeństwa socjalnego został przedstawiony na powyższej ilustracji. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4
RGMQmIpWvKnZf
Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Sprawy bezpieczeństwa socjalnego są regulowane w ramach polityki społecznej danego państwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W modelu skandynawskim to organizacje pozarządowe ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie warunki życia ludności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Minimum socjalne to koszyk dóbr pozwalający nie tylko na podtrzymanie życia biologicznego, ale i np. udział w kulturze. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pojęciem szerszym niż bezpieczeństwo socjalne jest minimum egzystencjalne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Rx2u1Hq7KezLy
Mapa Polski, Wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego [%] w 2018 r. w Polsce. na której zaznaczone są: 1,8–2,9; Elementy: Opolskie (wartość: 2.6), Pomorskie (wartość: 2.0), Śląskie (wartość: 2.9), Zachodniopomorskie (wartość: 1.8)2,9–4,0; Elementy: Dolnośląskie (wartość: 3.8), Łódzkie (wartość: 3.9)4,0–5,2; Elementy: Mazowieckie (wartość: 4.3)5,2–6,3; Elementy: Kujawsko–Pomorskie (wartość: 5.4), Lubuskie (wartość: 5.8), Wielkopolskie (wartość: 6.0)7,4–8,5; Elementy: Lubelskie (wartość: 7.8), Podlaskie (wartość: 7.5), Świętokrzyskie (wartość: 7.9)8,5–9,6; Elementy: Małopolskie (wartość: 9.2), Podkarpackie (wartość: 9.0), Warmińsko–Mazurskie (wartość: 9.6)
GUS, Ubóstwo według województw, stat.gov.pl [dostęp: 31.08.2021 r.]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JCi5Z5q2VfY
1. Wyjaśnij, czym jest ubóstwo skrajne. (Uzupełnij).
Rscutubl8mRK6
2. Podaj nazwy województw, w których ubóstwo skrajne jest najniższe i najwyższe. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Barbara Szatur–Jaworska Bezpieczeństwo socjalne – wybrane pieniężne świadczenia społeczne

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uczestnikom wszystkich istniejących w Polsce systemów emerytalno‑rentowych – ubezpieczeniowych i zaopatrzeniowych. Zakres podmiotowy tego świadczenia uznać zatem należy za wystarczający. W systemie pracowniczym przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Do uprawnionych członków rodziny zalicza się:

  • dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione);

  • wnuki i rodzeństwo;

  • wdowy i wdowców;

  • rodziców.

1 Źródło: Barbara Szatur–Jaworska, Bezpieczeństwo socjalne – wybrane pieniężne świadczenia społeczne, „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań” 2008, nr 65, s. 52.
R1aWFS9lPWfnG
Wyjaśnij, dlaczego autor tekstu uważa, że zakres świadczenia renty rodzinnej jest wystarczający. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj tabelę i wykonaj polecenia.

Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich. Lata 1981–2018

(w zł, w ujęciu miesięcznym, na gospodarstwo domowe, w cenach średniorocznych)

L
P

Rok

Okres

Grupa – gospodarstwa pracownicze

Grupa – gospodarstwa
emeryckie

1–
osobowe
M+K/2

2–
osobowe
M+K

3– 
osobowe
M+K+Dmł

3–
osobowe
M+K+Dst

4– 
osobowe
M+K+Dmł
+Dst

5–
osobowe
M+K+Dmł
+2xDst

1–
osobowe
M+K/2

2– 
osobowe
M+K

1

1981

średniorocznie

3200,00

6400,00

b.d.

b.d.

10800,00

b.d.

3000,00

5400,00

2

1989

średniorocznie

73100,00

146200,00

b.d.

b.d.

240400,00

b.d.

64400,00

114200,00

3

1995

średniorocznie

333,02

554,41

750,16

793,49

978,49

1208,87

301,01

476,77

4

2000

średniorocznie

694,40

1159,13

1618,48

1689,38

2090,08

2576,02

641,20

1053,72

5

2005

średniorocznie

844,13

1382,73

1940,90

2009,50

2503,72

3085,36

780,31

1256,28

Zmodyfikowane minimum socjalne

6

2010

średniorocznie

929,76

1547,07

2354,02

2427,31

3018,57

3686,50

943,52

1553,37

7

2015

średniorocznie

1079,53

1784,17

2646,94

2811,53

3421,56

4198,12

1080,20

1792,54

8

2016

średniorocznie

1098,18

1816,21

2700,28

2862,03

3489,28

4273,37

1094,92

1817,78

9

2017

średniorocznie

1134,46

1874,67

2814,80

2989,04

3632,92

4446,61

1124,47

1864,73

10

2018

średniorocznie

1168,31

1921,27

2900,57

3081,17

3729,83

4559,96

1151,97

1909,90

Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio: M – mężczyzna w wieku 25–60 lat., K – kobieta w wieku 25–60 lat,
(M + K)/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety, Dmł – dziecko młodsze w wieku
4–6 lat, Dst – dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W gospodarstwach emeryckich K i M oznaczają odpowiednio kobietę i mężczyznę w wieku powyżej 60 lat.

Indeks górny Źródło: Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich, dostępny w internecie: ipiss.com.pl [dostęp 6.04.2020 r.]. Indeks górny koniec

RHCZnK9QneoqA
1. Podaj, dla której grupy gospodarstw minimum socjalne jest mniejsze. (Uzupełnij).
RV3Dscd6Atec3
2. Podaj, ile wynosiło w 2018 r. na osobę minimum socjalne w poszczególnych typach gospodarstw. (Uzupełnij).
R1GWNVyRAAVg0
3. Wyjaśnij, dlaczego kwota minimum socjalnego rok rocznie rośnie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenie.

1
Skandynawski model państwa opiekuńczego

Dobrobyt w Finlandii budowany przez obywateli i państwo

Pewnego dnia, w początku lat 90., mój znajomy – długoletni pracownik ONZ – zauważył: „Wiesz, Hilkka, lepiej nie mów za dużo o tym państwie opiekuńczym. To luksus dla najbogatszych, biedne kraje nie mają co o tym marzyć. Ta uwaga bardzo mnie zdenerwowała. Czułam, że to nieprawda, ale nie miałam argumentów. Teraz już je mam”.

Wspomniana wyżej uwaga spowodowała, iż zaczęłam studiować historię pojawienia się dobrobytu w Finlandii i innych państwach skandynawskich. Kraje te leżą na dalekiej północy, w surowym klimacie, gdzie natura nie pozwala na więcej niż jeden plon w roku. Co więcej, kraje skandynawskie nigdy nie miały kolonii, na których wiele bogatych państw zbudowało przez wieki swoją potęgę. Jednak, według statystyk ONZ, kraje skandynawskie należą do najbogatszych, a także najbardziej egalitarnych i demokratycznych na świecie.

Powszechnie uważa się, że kraj najpierw musi stać się bogaty, a dopiero później może zapewnić dobre warunki socjalne i dobrobyt swoim obywatelom. Zaawansowanie krajów skandynawskich na drodze do budowania społeczeństwa opiekuńczego świadczy o czymś innym: ich dobrobyt jest zależny od budowaniu państwa opiekuńczego dla obywateli. Kraje te nie byłyby bogate bez zdrowych i aktywnych obywateli, a zarazem nie byłyby w stanie dostarczyć ludziom opieki zdrowotnej, edukacji i całego szeregu usług socjalnych bez odpowiedniego poziomu wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że jedno potrzebuje drugiego.

3 Źródło: Skandynawski model państwa opiekuńczego, dostępny w internecie: kasakobiet.most.org.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
RnnveiiidFFJX
Wyjaśnij, dlaczego autorka tekstu nie zgadza się ze zdaniem pracownika ONZ, że państwo opiekuńcze jest luksusem dla najbogatszych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida