Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Migracje na świecie - przyczyny i skutki

Grupa docelowa

Podstawa programowa: szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy, klasa 1

Nowa podstawa programowa: szkoły ponadpodstawowe, zakres podstawowy, klasa 2

Ogólny cel kształcenia

1.wyjaśnienie zasad klasyfikacji migracji oraz zapoznanie z przyczynami i skutkami ruchów migracyjnych;

2. umiejętność opisywania współczesnych kierunków emigracji Polaków oraz znajomość czynników wpływających na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele ( szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

 • omawia kryteria podziału migracji;

 • wymienia i charakteryzuje przyczyny migracji;

 • opisuje skutki migracji dla kraju emigracyjnego i imigracyjnego

 • analizuje dane statystyczne dotyczące ludności i wyciąga wnioski

Metody/ techniki kształcenia

 • metoda asymilacji wiedzy: pogadanka

 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: burza mózgów

 • metoda podająca: pokaz filmu

 • metoda praktyczna: ćwiczenia interaktywne

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 1. Przywitanie uczniów i przedstawienie tematu lekcji: Migracje na świecie - przyczyny i skutki

 2. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Czy od zawsze mieszkali w swojej miejscowości ? Skąd pochodzą ich rodzice i inni przodkowie? Czy potrafią wskazać na mapie miejscowości, w których mieszkali? Jakie były przyczyny, dla których zmienili miejsce zamieszkania?

 3. Nauczyciel pyta wszystkich uczniów, czy są w stanie podać inne (niż do tej pory wymieniono) przyczyny, dla których ludzie decydują się na zmianę miejsca zamieszkania.

 4. Uczniowie wypisują na jednej części tablicy wszystkie przyczyny migracji, które znają. Na drugiej - starają się wskazać skutki takich decyzji.

Faza realizacyjna

 1. Po krótkim wstępie nauczyciel wyświetla film pt.: Migracje na świecie - przyczyny i skutki.

 2. Nauczyciel wstrzymuje projekcję filmu po scenie, która kończy się zdaniem: „W konsekwencji nastąpiła fala wyjazdów zagranicznych”. Wspólnie z uczniami sprawdza, które podane przez uczniów powody migracji pojawiły się w filmie. Jeśli któryś z nich nie został wcześniej wymieniony, nauczyciel rozwija temat. Nawiązując do migracji w historii, przy użyciu mapy świata omawia migracje wywołane odkryciami geograficznymi, wymienia najczęściej obierane destynacje przez obywateli różnych państw. Uczniowie argumentują, dlaczego tak się dzieje.

 3. Nauczyciel wznawia nagranie.

 4. Po zakończeniu filmu nauczyciel uzupełnia wiedzę w nim zawartą, odpowiadając na dodatkowe pytania uczniów.

 5. Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali przykłady ucieczek z własnego kraju, które nie zostały wymienione w filmie. Nauczyciel pyta uczniów, czy znają jakieś możliwości zapobiegania sytuacjom zmuszającym do uchodźctwa.

 6. Nauczyciel pyta uczniów o to, czy wiedzą jak są traktowani imigranci na świecie. Czy potrafią wymienić kraje, w których obcokrajowcy są przyjmowani pozytywnie oraz takich, w których nastawienie społeczności lokalnej jest wrogie wobec obcokrajowców.

Faza podsumowująca

 1. Na koniec lekcji nauczyciel dokonuje podsumowania. Przypomina, czym jest migracja, imigracja i emigracja. Wymienia jej wymiary oraz podaje kluczowe powody wyjazdów oraz ich skutki.

 2. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne, które stanowią podsumowanie zdobytej po obejrzeniu filmu wiedzy.

Praca domowa

Odpowiedz na pytanie: Jakich zmian należy dokonać w naszym kraju, aby młodzi ludzie rzadziej migrowali zarobkowo?

m05f5e73b41ab7e34_1523531862898_0

Metryczka

Tytuł

Migracje na świecie - przyczyny i skutki

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

1.5. Migracje na świecie

1. Definicje i wielkość migracji

2. Główne kierunki migracji na świecie

3. Konsekwencje ruchów migracyjnych

4. Migracje Polaków

Przedmiot

Geografia

Etap edukacyjny

III etap – nowa podstawa programowa,

IV etap kształcenia – podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

1. charakteryzuje główne kierunki i przyczyny migracji ludności na świecie;

2. dyskutuje na temat skutków wielkich ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarki wybranych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy, w tym Polski;

3. odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej oraz opisuje problemy uchodźców, w tym dzieci, na wybranych przykładach z Europy i innych regionów świata;

Podstawa programowa

Uczeń:

1. klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska;

2. charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów;

Kompetencje kluczowe

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5. umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 1. omawia kryteria podziałów migracji

 2. wymienia i charakteryzuje przyczyny migracji

 3. opisuje skutki migracji dla kraju emigracyjnego i imigracyjnego

 4. analizuje dane statystyczne dotyczące ludności i wyciąga wnioski

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/164868/v/latest/t/student-canon/m/iJ0exbog4a#iJ0exbog4a_d5e111

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida