Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Treść.

azyl
azyl

zezwolenie na pobyt na terenie bezpiecznego państwa wydawane osobie ściganej przez prawo lub zagrożonej prześladowaniami ze względu na poglądy polityczne, przynależność rasową lub religijną

azyl polityczny
azyl polityczny

udzielenie schronienia na terytorium innego państwa osobom prześladowanym we własnym kraju

azyl terytorialny
azyl terytorialny

zgoda na wjazd i pobyt wydana dyskryminowanym lub prześladowanym w swoim kraju osobom; przyczynami prześladowań mogą być: przekonania, działalność polityczna, religijna bądź naukowa; udzielenie azylu terytorialnego oznacza zakaz wydawania osoby przebywającej na terytorium państwa dającego azyl po to, by została ukarana

emigracja
emigracja

wyjazd z danego terytorium w celu zmiany stałego miejsca zamieszkania lub na pobyt czasowy

emigrant
emigrant

osoba opuszczająca swój kraj w celu stałego lub tymczasowego osiedlenia się na innym terytorium

globalizacja
globalizacja

zjawisko polegające na wzroście współzależności pomiędzy: państwami, społeczeństwami i przedsiębiorstwami; wynika ono z rozszerzenia działalności gospodarczej

imigracja
imigracja

przyjazd do nowego miejsca po to, aby osiedlić się na stałe lub tymczasowo

imigrant
imigrant

osoba z zagranicy, która przybywa do innego kraju w celu stałego lub tymczasowego osiedlenia się

migracja ludności
migracja ludności

zjawisko polegające na przemieszczaniu się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania

migracja wewnętrzna
migracja wewnętrzna

przesiedlanie się ludności w obrębie kraju

repatriacja
repatriacja

powrót do kraju pochodzenia osób, które nie z własnej woli znalazły się poza jego granicami

terroryzm
terroryzm

działania przestępcze podjęte w celu wymuszenia na władzach państwa oraz na społeczeństwie określonych zachowań i świadczeń, które naruszają poczucie bezpieczeństwa i wolności

turystyka
turystyka

ruch ludności poza miejsce stałego zamieszkania, który trwa nie dłużej niż rok; za wyjątkiem wyjazdów, których głównym celem jest działalność zarobkowa; podróż turystyczna może się odbyć w celu: wypoczynkowym, służbowym, zdrowotnym, pielgrzymkowym

uchodźca
uchodźca

osoba, która ze względu na uzasadnione obawy przed prześladowaniem, np. ze względu na rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przebywa poza granicami swojego państwa i nie ma możliwości bądź nie chce korzystać z ochrony tego państwa albo nie ma żadnego obywatelstwa

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida