Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Czym jest państwo, stolica państwa, terytorium?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

1) przedstawia podmioty prawa międzynarodowego publicznego i podstawowe zasady prawa międzynarodowego (powstrzymania się od groźby użycia siły lub jej użycia, integralności terytorialnej, pokojowego załatwiania sporów, nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa, suwerennej równości, samostanowienia narodów, suwerenności, nienaruszalności granic).

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

2) charakteryzuje atrybuty państwa jako organizacji politycznej (terytorialność, przymusowość, suwerenność zewnętrzna i wewnętrzna); przedstawia cechy władzy państwowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie państwa;

 • charakteryzuje państwo jako organizację polityczną;

 • wskazuje główne atrybuty państwa;

 • analizuje cechy władzy państwowej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytanie, co to jest państwo i jakie ma cechy (atrybuty). Odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie:

 • czym jest państwo;

 • teorii jego powstania;

 • historii kształtowania się państw;

 • podziału państw;

 • atrybutów państwa.

2. Podział na trzy grupy. Każda z nich (metodą burzy mózgów) opracowuje przydzielony temat:

 • grupa I – charakterystyka terytorialności państwa (Co to znaczy, że państwo zajmuje jakieś terytorium?);

 • grupa II – charakterystyka suwerenności państwa (Kiedy mamy do czynienia z państwem suwerennym?);

 • grupa III – charakterystyka przymusowości państwa.

3. Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy; referuje je wyłoniona przez zespół osoba, zapisując najważniejsze informacje na tablicy.

4. Dyskusja na temat tego, która forma państwa jest lepsza – republika (w której władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyborach na określony czas) czy monarchia (w której głową państwa jest osoba monarchy).

5. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • definicji państwa;

 • atrybutów państwa.

Faza podsumowująca

1. Praca z prezentacją multimedialną. Uczniowie zapoznają się z informacjami na temat polskich symboli narodowych i wykonują dołaczone do multimedium ćwiczenia.

2. Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (5–8). Wspólne omówienie odpowiedzi.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (1–4).

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., prawo.sejm.gov.pl.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, libr.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja może być wykorzystana do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania plakatów dotyczących symboli narodowych.