Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RCtQxmh1a7gB4
Wybierz państwo, które powstało najwcześniej. Możliwe odpowiedzi: 1. Cesarstwo Rzymskie, 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów, 3. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 4. Persja
1
Ćwiczenie 2
R1AyTVsa4aNwd
Zaznacz elementy, które składają się na definicję państwa. Możliwe odpowiedzi: 1. polityczna organizacja społeczeństwa, 2. ludzie stale osiadli na określonym terytorium;, 3. uznanie przez większość państw na arenie międzynarodowej;, 4. aparat władzy, 5. ustrój i prawa, 6. język, 7. religia państwowa, 8. posiadanie sił zbrojnych
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Artykuł I

§1. Wszelka niniejszym przyznana władza ustawodawcza przysługuje Kongresowi Stanów Zjednoczonych, który składa się z Senatu i z Izby Reprezentantów. (…)

Artykuł II

§1. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urząd swój pełni przez okres lat czterech, a wybierany jest wraz z obieranym na ten sam okres wiceprezydentem (…).

Artykuł III

§1. Władzę sądową Stanów Zjednoczonych sprawuje jeden Sąd Najwyższy oraz takie sądy niższe, jakie z biegiem czasu Kongres ustanowi i utworzy. Sędziowie zarówno Sądu Najwyższego, jak i niższych sądów pozostają na swym urzędzie, dopóki sprawują go nienagannie. Za swoją służbę otrzymują w określonych terminach uposażenie, które nie może być obniżone, dopóki pełnią swój urząd.

USA Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 24.07.2020 r.].
RGZTN1aFU2g9o
Opisz, na jakiej zasadzie oparto ustrój USA. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
R1LrOAN3Z72Y8
Uzupełnij tekst. W państwach demokratycznych aparat państwowy jest ukształtowany na podstawie zasady trójpodziału władzy na władzę:
– 1. ustawodawczą, 2. sądowniczą, 3. wykonawczą, 4. prawną, 5. decyzyjną, 6. orzeczniczą (parlament jedno- lub dwuizbowy);
– 1. ustawodawczą, 2. sądowniczą, 3. wykonawczą, 4. prawną, 5. decyzyjną, 6. orzeczniczą (prezydent, rząd);
– 1. ustawodawczą, 2. sądowniczą, 3. wykonawczą, 4. prawną, 5. decyzyjną, 6. orzeczniczą (niezawisłe sądy, które kierują się przy orzekaniu tylko i wyłącznie obowiązującym prawem).
2
Ćwiczenie 5
RqeCzAiy44Guk
Przyporządkuj element do kategorii. suwerenność zewnętrzna Możliwe odpowiedzi: 1. państwo posiada kompetencję normowania wszystkich stosunków wewnętrznych, m.in. posiada zwierzchnią władzę nad terytorium i obywatelami, stanowi prawa oraz ma monopol na środki przymusu, 2. niezależność od innych państw, 3. obywatele państwa mogą dokonać aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa, 4. państwo jako równorzędny podmiot nawiązuje i utrzymuje stosunki z innymi państwami, 5. władza sama może decydować o zakresie swojego działania suwerenność wewnętrzna Możliwe odpowiedzi: 1. państwo posiada kompetencję normowania wszystkich stosunków wewnętrznych, m.in. posiada zwierzchnią władzę nad terytorium i obywatelami, stanowi prawa oraz ma monopol na środki przymusu, 2. niezależność od innych państw, 3. obywatele państwa mogą dokonać aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa, 4. państwo jako równorzędny podmiot nawiązuje i utrzymuje stosunki z innymi państwami, 5. władza sama może decydować o zakresie swojego działania żadna z wymienionych Możliwe odpowiedzi: 1. państwo posiada kompetencję normowania wszystkich stosunków wewnętrznych, m.in. posiada zwierzchnią władzę nad terytorium i obywatelami, stanowi prawa oraz ma monopol na środki przymusu, 2. niezależność od innych państw, 3. obywatele państwa mogą dokonać aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa, 4. państwo jako równorzędny podmiot nawiązuje i utrzymuje stosunki z innymi państwami, 5. władza sama może decydować o zakresie swojego działania
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
PAP/MS Japonia nakłada nowe sankcje na Rosję

40 osób, w tym były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, a także dwie firmy działające na Krymie zostały objęte sankcjami zatwierdzonymi dziś przez Japonię. Powód? Zaanektowanie przez Rosję Krymu i destabilizowanie Ukrainy. Nowe sankcje, które zostały zapowiedziane w ubiegłym tygodniu, były jeszcze przed ogłoszeniem nazwane przez Moskwę nieprzyjaznym i nieprzemyślanym aktem, opartym na całkowicie błędnej ocenie tego, co dzieje się na Ukrainie – pisze AFP.

forbes Źródło: PAP/MS, Japonia nakłada nowe sankcje na Rosję, 5.08.2014 r., dostępny w internecie: forbes.pl.
R1VcRxFJMin9D
Wyjaśnij, przez które atrybuty państwa zostały wprowadzone sankcje. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się ze słowami Fryderyka Engelsa przytoczonymi w książce Włodzimierza Ilicza Lenina i wykonaj ćwiczenie.

1
Włodzimierz Iljicz Lenin Państwo a rewolucja

A zatem państwo nie jest odwieczne. Istniały społeczeństwa, które się bez niego obchodziły, które pojęcia nie miały o państwie i władzy państwowej. Na określonym stopniu rozwoju ekonomicznego, nieuchronnie związanym z podziałem społeczeństwa na klasy, państwo, w następstwie tego podziału, stało się koniecznością. Obecnie zbliżamy się szybkimi krokami do takiego stopnia rozwoju wytwórczości, na którym istnienie tych klas nie tylko przestało być koniecznością, lecz staje się faktyczną zawadą dla produkcji. Klasy znikną z taką samą koniecznością, z jaką niegdyś powstały. Wraz ze zniknięciem klas zniknie niechybnie państwo. Społeczeństwo, które na nową modłę zorganizuje wytwórczość na podstawie wolnego i równego zrzeszenia wytwórców, odeśle całą machinę państwową tam, gdzie będzie wówczas jej właściwe miejsce: do muzeum starożytności, obok kądzieli i topora brązowego.

marx Źródło: Włodzimierz Iljicz Lenin, Państwo a rewolucja, dostępny w internecie: marxists.org [dostęp 27.08.2020 r.].
RbMKifZgbRvm7
Podaj, do jakiej koncepcji powstania państwa nawiązuje przytoczony cytat. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 35

  1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

  2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. (…)

Art. 42

  1. Niespełnianie (…) obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 24.07.2020 r.].
R3SWgi91CCxb4
Podaj emanacją jakiego atrybutu państwa są zasady realizacji obowiązku szkolnego określone w przytoczonych przepisach. (Uzupełnij).