Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Katarzyna Maćkowska

Przedmiot: Filozofia

Temat: Co wyraża to, czego nie ma? O różnych postaciach niedopowiedzenia

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kultura logiczna.
2. Logiczne wady wypowiedzi: sprzeczność wewnętrzna, niedopowiedzenie i okazjonalność, nieostrość, wieloznaczność i chwiejność składniowa. Uczeń:
3) uzupełnia na kilka dopuszczalnych sposobów niedopowiedzenia;
3. Skutki posługiwania się wyrażeniami wadliwymi logicznie: niezrozumiałość, nieporozumienia słowne, paradoksy logiczne (np. paradoks kłamcy, paradoks ruchu, paradoks łysego). Uczeń:
2) opisuje sytuację, w której doszło do nieporozumienia słownego, i podaje powody tego nieporozumienia;

Cele operacyjne. Uczeń:

 • definiuje niedopowiedzenie, niedomówienie i litotę;

 • odróżnia od siebie typy błędów: kwantyzacji, kwantywizacji i relatywizacji;

 • identyfikuje niedomówienia w tekście;

 • umiejętnie stosuje litotę;

 • zestawia ze sobą różne konteksty komunikacyjne;

 • charakteryzuje wypowiedź niezupełną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • rozmowa kierowana;

 • audiobook;

 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • e‑podręcznik;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny;

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Co wyraża to, czego nie ma? O różnych postaciach niedopowiedzenia”. Prosi uczestników zajęć o rozwiązanie ćwiczenia nr 1 z sekcji „Sprawdź się” na podstawie treści w zakładce „Przeczytaj”.

Faza wprowadzająca:

 1. Prowadzący zajęcia loguje się na platformie. Na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika wyświetla temat lekcji, następnie omawia cel zajęć i informuje uczniów o ich planowanym przebiegu. Wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Zalogowany na platformie nauczyciel, po wyświetleniu dostępnego w panelu użytkownika raportu, kontroluje przygotowanie uczniów do lekcji: weryfikuje, którzy uczniowie zapoznali się z udostępnionym przed lekcją e‑materiałem. Wybrani uczniowie prezentują efekty pracy w domu. Pozostali uczniowie zadają pytania prezentującym oraz uzupełniają informacje. Tę część lekcji kończy krótka dyskusja wokół poruszonej tematyki. Po zakończeniu dyskusji chętna/wybrana osoba przedstawia wnioski.

 3. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji: Przypomnijcie sobie sytuację, w której wasza wypowiedź spotkała się z niezrozumieniem, oraz taką, w której to wy opacznie zrozumieliście czyjeś słowa. Czy potraficie podać przyczyny tych nieporozumień?

Faza realizacyjna:

 1. Burza mózgów. Nauczyciel informuje, że pierwsza część zajęć będzie przeprowadzona metodą burzy mózgów. Określa jej zasady oraz podaje czas przeznaczony na realizację zadania. Następnie zadaje uczniom pytanie: Dlaczego między rozmówcami dochodzi do nieporozumień? Wszyscy pracują indywidualnie i zapisują swoje pomysły, następnie prezentują je na forum klasy. Nauczyciel wyznacza osobę, która zapisuje na tablicy propozycje uczestników zajęć. Następuje wspólna ocena zebranych pomysłów na drodze dyskutusji, w wyniku której uczniowie wybierają uznane przez siebie za najbardziej wartościowe.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika multimedium w sekcji „Audiobook”. Uczniowie odczytują polecenie: Wysłuchaj fragmentu Logiki praktycznej Zygmunta Ziembińskiego. Zastanów się, jak często twoje wypowiedzi są niezupełne i w jakich okolicznościach jest to istotna trudność komunikacyjna. i wykonują je w parach. Następnie dzielą się swoimi odpowiedziami na forum klasy.

 3. Ćwiczenia przedmiotowe. Nauczyciel wyświetla na tablicy treść ćwiczenia nr 2 z sekcji „Sprawdź się”. Uczniowie wykonują je w parach, a następnie porównują swoje rozwiązanie z innym zespołem, omawiając możliwe rozwiązania.

 4. Pozostając w swoich grupach, uczniowie wykonują ćwiczenia nr 3 i 5, a następnie liderzy grup prezentują rozwiązania na forum klasy.

 5. Kolejną partię ćwiczeń (6–7) uczniowie wykonują indywidualnie. Chętne lub wybrane osoby przedstawiają wyniki pracy na forum. Pozostali uczniowie komentują usłyszane odpowiedzi, a w razie potrzeby uzupełniają je.

 6. Nauczyciel wyświetla ostatnie ćwiczenie nr 8. Po indywidualnym zapoznaniu się z tekstem źródłowym uczniowie pracują nad zadaniem całym zespołem klasowym. Nauczyciel komentuje usłyszane propozycje odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. Wspólnie z uczniami poddaje refleksji proces dydaktyczny: czego się uczniowie nauczyli, czy osiągnęli założone cele?

 2. Wszyscy uczniowie podsumowują zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 4 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących, Warszawa 2010.

 • Martens E., Dydaktyka filozoficzna, w: „Edukacja Filozoficzna” 6 (1988).

 • Walczak P., Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii, w: „Analiza i egzystencja” 10 (2009).

 • Femiak T., O sztuce uświadomionego mówienia – czyli jakiej filozofii uczniowie potrzebują?, w: „Edukacja Filozoficzna” 32(2001), s. 147–160.

 • Niemirowski T., Co to znaczy „nauczać filozofii”?, w: „Forum Pedagogiczne” 1(2015).

 • Lipman M., Sharp A., Oscanyan F., Filozofia w szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1997.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Audiobook” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania.