Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

2) podaje przykłady kontroli władzy przez media; analizuje – na współczesnych przykładach – przypadki ograniczania praw mediów; wyjaśnia rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że poziom krytycyzmu mediów często zależy od ich orientacji politycznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje działalność KRRiT;

 • analizuje znaczenie mediów w życiu ludzi;

 • ocenia działalność KRRiT.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja za i przeciw;

 • rozmowa nauczająca;

 • analiza informacji internetowych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Rozmowa na temat mediów: czym są środki masowego przekazu, do czego służą, jaka jest ich rola w życiu człowieka. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się ze schematem i treściami w sekcji Przeczytaj, zwracając szczególną uwagę na działalność i etykę KRRiT. Następnie wykonują ćwiczenie 3.

2. Uczniowie przeglądają stronę internetową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zapoznając się z konkretnymi działaniami podjętymi przez KRRiT.

3. Na podstawie punktów 1 i 2 uczniowie przygotowują się do debaty. Dzielą się na dwie grupy, z których jedna pozytywnie ocenia działalność KRRiT, a druga – negatywnie.

4. Następuje dyskusja za i przeciw. Uczniowie siadają naprzeciwko siebie i przedstawiają swoje argumenty. Po zakończonej debacie nauczyciel pyta, czy ktoś chce zmienić grupę, i wyznacza na to czas. Następnie wyznaczona osoba podsumowuje debatę.

5. Uczniowie krótko porównują rolę KRRiT i Rady Mediów Narodowych.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia do schematu.

Praca domowa:

Wykonać pozostałe ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Strona internetowa krrit.gov.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie schematu uczniowie mogą przygotować plakaty informujące o działalności KRRiT.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida