Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RDxhXBxiSGQGZ
Rozwiń skrót KRRiT. (Uzupełnij).
RoT6jm8KBZi89
Możliwe odpowiedzi: 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji., 2. Krajowy Ruch Radia i Telewizji., 3. Krajowa Rada Radia i Telewizji., 4. Krajowy Ruch Radiofonii i Telewizji.
R373b5JR22dy71
Ćwiczenie 2
Wskaż organy państwa dokonujące wyboru członków KRRiT. Możliwe odpowiedzi: 1. sejm, 2. senat, 3. Prezydent RP, 4. Rada Mediów Narodowych
RqP7KgeW1W6cO1
Ćwiczenie 3
Połącz pojęcia z ich definicjami. koncesja Możliwe odpowiedzi: 1. środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet), 2. medium, które przekazuje na odległość obraz i dźwięk, 3. sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową, 4. akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej wydany przez odpowiednie organy, 5. żadna z definicji nie pasuje do tego pojęcia radiofonia Możliwe odpowiedzi: 1. środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet), 2. medium, które przekazuje na odległość obraz i dźwięk, 3. sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową, 4. akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej wydany przez odpowiednie organy, 5. żadna z definicji nie pasuje do tego pojęcia środki masowego przekazu Możliwe odpowiedzi: 1. środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet), 2. medium, które przekazuje na odległość obraz i dźwięk, 3. sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową, 4. akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej wydany przez odpowiednie organy, 5. żadna z definicji nie pasuje do tego pojęcia telewizja Możliwe odpowiedzi: 1. środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet), 2. medium, które przekazuje na odległość obraz i dźwięk, 3. sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową, 4. akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej wydany przez odpowiednie organy, 5. żadna z definicji nie pasuje do tego pojęcia media narodowe Możliwe odpowiedzi: 1. środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet), 2. medium, które przekazuje na odległość obraz i dźwięk, 3. sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową, 4. akt administracyjny upoważniający do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej wydany przez odpowiednie organy, 5. żadna z definicji nie pasuje do tego pojęcia
R1Ub1giZAkOXp2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Nadzór nad działalnością KRRiT w świetle Konstytucji RP sprawuje Narodowa Rada Mediów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. KRRiT zajmuje się m.in. ustalaniem wysokości opłat abonamentowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Członkowie KRRiT muszą kierować się zasadą apolityczności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kadencja członka KRRiT trwa 5 lat.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Agnieszka Grzesiak-Horosz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych

Czy zasadne było powoływanie kolejnego strażnika ładu medialnego, czyli RMN, wraz z przyznaniem jej części uprawnień przysługujących dotychczas KRRiT? Jak bowiem zostanie wykazane w toku rozważań, KRRiT ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie określonego modelu radiofonii i telewizji, mając umocowanie do działania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Rada Mediów Narodowych jest natomiast nowym organem państwowym, powstałym w wyniku reformy mediów, utworzonym mocą Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych. Nie wyprzedzając toku rozważań, już w tym miejscu warto wskazać, iż w zamyśle ustawodawcy jest „organem sui generis nadzoru właścicielskiego nad mediami”, w ocenie doktryny zaś — „poniekąd organem konkurencyjnym w stosunku do KRRiT”. (…) Członkiem RMN może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie; wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

krrit Źródło: Agnieszka Grzesiak-Horosz, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 27, 2019, s. 103.
RZ3SZRgTGz8bk
Podaj dwie podstawowe różnice pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Radą Mediów Narodowych powstałą w 2016r. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

4. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców.

5. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję.

6. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:

1) zrzeczenia się swej funkcji;
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
3a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.

7. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
R1WyID1NKNNF5
Joachim X został wraz z innymi członkami KRRiT wybrany na kadencję 2012–2018. Niestety, w 2016 roku zmarł, a w jego miejsce powołano Jagodę X. Podaj, ile maksymalnie lat może ona być członkinią KRRiT. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 8. 1. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

2. (uchylony).

3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc); 2) we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych.

4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno‑naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
RdA8X2qNKBdNe
Wyjaśnij, kto może zostać członkiem KRRiT. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Jagoda Kuraś Malanowski i partnerzy: Polsat ukarany za rzeź w serialu

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 13 maja 2014 roku nałożył na Telewizję Polsat karę finansową w wysokości 50 000 zł za naruszenie art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji.

Kara została nałożona w związku z emisją w programie Polsat 21 maja 2013 roku o godz. 16.30 odcinka serialu Malanowski i partnerzy pt. Rzeźnik. Analiza materiału wykazała w audycji treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.  (…)

Na powyższy program do KRRiT, w ramach akcji zorganizowanej przez portal internetowy Stowarzyszenia Twoja Sprawa, wpłynęło 1568 skarg. W skargach przedstawiony został zarzut wyemitowania scen zawierających naturalistyczne obrazy poćwiartowanego ludzkiego ciała, przemocy związanej z próbą morderstwa itp.

rp Źródło: Jagoda Kuraś, Malanowski i partnerzy: Polsat ukarany za rzeź w serialu, 2.06.2014 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 1.06.2020 r.].

Źródło II

1
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

2. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości.

3. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu.

4. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

5. Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6.

5a. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji lub innych przekazów, o których mowa w ust. 5, odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzią słowną, informującą o zagrożeniach wynikających z treści emisji radiowej

5b. Nadawcy są zobowiązani do oznaczania audycji i innych przekazów, innych niż te, o których mowa w ust. 5, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych i przekazów tekstowych, odpowiednim symbolem graficznym przez cały czas ich emisji telewizyjnej, uwzględniając stopień szkodliwości danej audycji lub przekazu dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
Ro1nVvqC1wTcY
Wyjaśnij, czy kara nałożona na Polsat przez KRRiT była zgodna z prawem. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida