Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Kamil Kaliński

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Przyczyny rozwoju turystyki

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa II

Podstawa programowa

XII. Rola tradycyjnych i nowoczesnych usług w rozwoju społeczno‑gospodarczym: transport, łączność, usługi edukacyjne, badawczo‑rozwojowe, finansowe i turystyczne.

Uczeń:

 1. wyróżnia rodzaje usług turystycznych oraz wyjaśnia przyczyny i skutki społeczno‑kulturowe i gospodarcze szybkiego ich rozwoju na świecie.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • opisuje zjawisko eksplozji turystycznej,

 • wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju turystyki od 2. połowy XX w.,

 • rozróżnia megaczynniki rozwoju turystyki,

 • kategoryzuje i charakteryzuje elementy atrakcyjności turystycznej.

Strategie nauczania: odwrócona klasa

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, praca z e‑materiałem

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny (i/lub tablety z dostępem do internetu), zeszyt przedmiotowy

Materiały pomocnicze

Bibliografia:

 • W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010.

 • A. Ilieş, J.A. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2015.

 • M. Jędrusik, J. Makowski, F. Plit, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

 • J. Warszyńska, Geografia turystyczna świata, tom I–II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Netografia:

 • A. Kaczmarek, Wybrane czynniki rozwoju turystyki, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 176 (14), s. 202–215. Dostępne w internecie: sbc.org.pl (dostęp 2.03.2021).

 • L. Kozioł, Typologia czynników motywujących do podróżowania, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, nr 1 (20), s. 87–98. Dostępne w internecie: cejsh.icm.edu.pl (dostęp 2.03.2021).

PRZEBIEG LEKCJI

Kilka lekcji wcześniej nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Każda z grup ma za zadanie przygotować informacje na określony przez nauczyciela temat. Nauczyciel zaleca zapoznanie się z tym e‑materiałem oraz literaturą i netografią zamieszczoną powyżej. Uczniowie mogą także przygotować dodatkowe informacje, korzystając z innych źródeł informacji geograficznej. Tematy dla grup to:

 1. Megaczynniki rozwoju turystyki.

 2. Przyczyny dynamicznego rozwoju turystyki od połowy XX w.

 3. Atrakcyjność turystyczna i jej elementy.

Nauczyciel informuje grupy, że będą miały za zadanie zaprezentować przygotowane informacje na forum klasy. Proponuje posiłkować się e‑materiałem wyświetlonym na ekranie, ewentualnie wykonaną przez siebie prezentacją multimedialną i materiałami drukowanymi.

Faza wprowadzająca

 • Dialog z uczniami mający na celu usystematyzowanie wiadomości na temat wielkości, dynamiki i struktury światowego ruchu turystycznego. W tym celu nauczyciel może wyświetlić na ekranie polecenie 1. z części „Przeczytaj”.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat pojęcia eksplozji demograficznej. Chętni uczniowie zgłaszają swoje pomysły. Nauczyciel wyświetla odpowiedni fragment e‑materiału w celu podsumowania tego etapu lekcji.

 • Następnie nauczyciel prosi chętną osobę z grupy 1. o poprowadzenie fragmentu lekcji dotyczącego megaczynników rozwoju turystyki. Po skończonym zadaniu inni członkowie tej grupy uzupełniają przedstawione tego ucznia informacje. Członkowie innych grup mogą zadawać tej grupie pytania.

 • Podobne czynności następują w przypadku grupy 2. i 3.

 • W następnym etapie lekcji nauczyciel wyświetla na tablicy zadania z bloku ćwiczeń interaktywnych. Wskazani uczniowie podchodzą do tablicy i rozwiązują kilka wybranych z nich.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie nowej wiedzy poprzez zadawanie pytań przez nauczyciela i udzielanie na nie odpowiedzi przez uczniów.

 • Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów i przypomina cele zajęć.

Praca domowa

 • Wykonanie syntetycznej notatki dotyczącej tematu zajęć w zeszycie.

 • Wykonanie ćw. 8.

 • Opcjonalnie można także prosić o zapoznanie się z kolejnym tematem lekcji (w przypadku blended‑learning).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Grafika interaktywna może posłużyć uczniom przed zajęciami w celu przygotowania informacji, w fazie realizacyjnej, a także w fazie podsumowującej lekcji. Może także znaleźć swoje zastosowanie podczas lekcji powtórzeniowej.