Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R2DkKKEKZYeWC1
Ćwiczenie 1
Dokończ prawidłowo poniższe zdanie.

W wyniku eksplozji turystycznej w latach 1950-2017 liczba zagranicznych wyjazdów wzrosła: Możliwe odpowiedzi: 1. około 50 razy., 2. około 30 razy., 3. około 10 razy., 4. około 5 razy.
RQgCMfwQDKlhk1
Ćwiczenie 2
Zaznacz przyrodnicze walory krajobrazowe. Możliwe odpowiedzi: 1. punkty widokowe, 2. ogrody zoologiczne, 3. skanseny, 4. rezerwaty archeologiczne, 5. muzea martyrologii, 6. głazy narzutowe
R1aOZKmpF3Fkb1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe..

1. Szlaki piesze i rowerowe stanową element walorów krajobrazowych pozaprzyrodniczych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Zamachy terrorystyczne i niestabilna sytuacja polityczna ograniczają ruch turystyczny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

3. Zjawisko eksplozji turystycznej zostało zapoczątkowane w połowie XX w.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

1
Ćwiczenie 4
R1FHko8JJQfvB1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1cJh1gdWsFE8
Do składowych atrakcyjności turystycznej zalicza się: walory turystyczne, dostępność komunikacyjną, zagospodarowanie turystyczne oraz sytuację polityczną i gospodarczą regionu. Walory turystyczne dzielą się na: walory 1. logistyczną, 2. wypoczynkowe, 3. opieki zdrowotnej, 4. gastronomiczną, 5. ekologiczne, 6. sportowe, walory specjalistyczne oraz walory krajoznawcze przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Zagospodarowanie turystyczne dzieli się na: bazę noclegową, bazę komunikacyjną, bazę 1. logistyczną, 2. wypoczynkowe, 3. opieki zdrowotnej, 4. gastronomiczną, 5. ekologiczne, 6. sportowe, bazę towarzyszącą.
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie własnej wiedzy wymień co najmniej trzy negatywne skutki rozwoju turystyki.

R1DN9xYg7yLiv
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wymień co najmniej cztery przyczyny gwałtownego rozwoju turystyki w 2. połowie XX w. i na początku XXI w.

R1DN9xYg7yLiv
(Uzupełnij).
R1B0dyNghc18g3
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj podane sformułowania do odpowiednich grup mega czynników (wg Kaczmarek 2014). czynniki polityczne Możliwe odpowiedzi: 1. stabilność danej waluty, 2. przynależność do organizacji regulujących ruch turystyczny, 3. odpowiedni podział dochodów, 4. wzrost dochodów ludności, 5. przemiany kulturowe i mentalne, 6. korzystna koniunktura gospodarczo-społeczna, 7. zmiany w strukturze zatrudnienia, 8. rozbudowany system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego czynniki społeczne Możliwe odpowiedzi: 1. stabilność danej waluty, 2. przynależność do organizacji regulujących ruch turystyczny, 3. odpowiedni podział dochodów, 4. wzrost dochodów ludności, 5. przemiany kulturowe i mentalne, 6. korzystna koniunktura gospodarczo-społeczna, 7. zmiany w strukturze zatrudnienia, 8. rozbudowany system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego czynniki ekonomiczne Możliwe odpowiedzi: 1. stabilność danej waluty, 2. przynależność do organizacji regulujących ruch turystyczny, 3. odpowiedni podział dochodów, 4. wzrost dochodów ludności, 5. przemiany kulturowe i mentalne, 6. korzystna koniunktura gospodarczo-społeczna, 7. zmiany w strukturze zatrudnienia, 8. rozbudowany system ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj dostępny w internecie artykuł naukowy:

L. Kozioł, Typologia czynników motywujących do podróżowania, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, nr 1 (20), s. 87–98.

Po lekturze wybierz jedną z klasyfikacji czynników motywujących do podróżowania i przedstaw ją poniżej.

Rimh7Zap8ljet
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
RiBaAxTHX4pMP
(Uzupełnij).