Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Znak funkcji w przedziale i sposoby jego określania

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wykorzystuje  pojęcie znaku funkcji w przedziale w zadaniach algebraicznych

 • określa   znak funkcji w przedziale opisanej za pomocą wykresu oraz wzoru

 • wskazuje przedział, w którym funkcja przyjmuje wartości dodatnie/ujemne

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • diamentowe uszeregowanie

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria osiągnięcia sukcesu.

 2. Uczniowie, metodą diamentowego uszeregowania, porządkują swoje wiadomości dotyczące wyznaczania dziedziny i zbioru wartości funkcji.

 3. Po zakończonej pracy umieszczają swoje prace w widocznym miejscu w sali lekcyjnej.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie parami analizują przykłady zamieszczone w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu łączą się w większe grupy i porównują  uzyskane wiadomości.

 3. Uczniowie oglądają galerię zdjęć interaktywnych przedstawiającą sposoby określania znaku funkcji i rozwiązują samodzielnie wskazane polecenia.

 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazując na mocne i słabe strony pracy uczniów.

 3. Nauczyciel ocenia indywidualną pracę i zaangażowanie poszczególnych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia, których nie rozwiązywali w czasie zajęć.

 2. Zadanie dla chętnych:
  Wyznacz przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru fx=x3-2, gdy x.

Materiały pomocnicze:

Funkcja i jej własności

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może wykorzystać galerię zdjęć interaktywnych do pracy w parach lub w grupach. Galerię można wykorzystać też na lekcji podsumowującej własności funkcji.