Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Zaburzenia poznawcze

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
7. Regulacja nerwowa. Uczeń:
12) przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
o) przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wymienisz podstawowe funkcje poznawcze.

 • Poznasz przyczyny zaburzeń poszczególnych procesów poznawczych.

 • Opiszesz schorzenia, w których dochodzi do upośledzenia wszystkich funkcji poznawczych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie hybrydowe.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • JIGSAW;

 • mapa myśli;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • gra dydaktyczna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów, zadając pytanie: „Czym są procesy poznawcze? Co możemy do nich zaliczyć?”.

 2. Nauczyciel podaje cele lekcji i formułuje jej temat oraz ustala z uczniami kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na sześć grup. Przydziela każdemu członkowi grupy inne zagadnienie do opracowania, tak aby każdy zespół posiadał całość materiału (zestawy: A + B + C + D + E + F):

  • zestaw A – zaburzenia pamięci;

  • zestaw B – zaburzenia funkcji językowych;

  • zestaw C – zaburzenia percepcji;

  • zestaw D – zaburzenia funkcji wykonawczych;

  • zestaw E – zaburzenia uwagi;

  • zestaw F – globalne zaburzenia poznawcze.

 2. Uczniowie, pracując samodzielnie, opracowują w dowolnej formie otrzymane zagadnienia z wykorzystaniem informacji z części „Przeczytaj”.

 3. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie przesiadają się i tworzą grupy ekspertów. Dyskutują nad opracowanym materiałem, wyjaśniają wątpliwości oraz zastanawiają się, jak najlepiej przekazać innym uczniom przygotowane zagadnienia.

 4. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, w razie potrzeby wyjaśnia wątpliwości.

 5. Uczniowie wracają do wcześniej utworzonych grup. Prezentują pozostałym materiał, który opracowali i przedyskutowali w grupie ekspertów. Dzięki tej lekcji wszyscy uczniowie mogą opanować główne treści lekcji.

 6. Nauczyciel prosi o zapoznanie się z mapą myśli zawartą w e‑materiale i wykonanie do niej poleceń.

 7. Uczniowie prezentują odpowiedzi do wykonanych poleceń.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel przeprowadza grę dydaktyczną. Każda z grup losuje trzy zagadnienia i układa do nich pytanie. Pytania kierowane są do pozostałych grup. Grupa, która odpowie poprawnie, otrzymuje jeden punkt. Wygrywa ta grupa, która zdobędzie najwięcej punktów.

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 8 zawarte w e‑materiale.

Materiały pomocnicze:

R1PFQ6pzBQgJn

Pobierz załącznik

Załącznik 1. Zagadnienia do losowania.
Plik PDF o rozmiarze 77.34 KB w języku polskim

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania mapy myśli:

Mapę myśli można wykorzystać jako materiał służący powtórzeniu materiału.