Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Pozytywne i negatywne skutki globalizacji – gospodarka światowa, państwo, obywatel

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

IX. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne.

Uczeń:

2) charakteryzuje przejawy procesów globalizacji w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym, dyskutuje na temat skutków tego procesu dla Polski i podaje ich przykłady na podstawie własnych obserwacji.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • definiuje pojęcie globalizacji,

 • analizuje wpływ globalizacji w skali makro (gospodarka światowa, państwo) i mikro (obywatel),

 • ustala prognozę dotyczącą globalizacji.

Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa

Metody nauczania: dyskusja, pogadanka, metody operatywne (praca z filmem edukacyjnym i tekstem e‑materiału), mapa myśli

Formy zajęć: praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablet, e‑materiał, podręcznik

Materiały pomocnicze

 • Lemańska‑Majdzik A., Globalizacja - szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata, http://www.sbc.org.pl/Content/80841/Zarz%C4%85dzanie1.2013%20Lema%C5%84ska2.pdf, [dostęp: 17.06.2020].

 • Molendowski E. (red.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

 • Molendowski E., A. Mroczek (red.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, wyzwania integracji i rozwoju, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 • Wprowadzenie do lekcji – polecenie, aby uczniowie zapoznali się z tekstem wprowadzenia do e‑materiału; nauczyciel inicjuje krótką dyskusję na temat tego, jak uczniowie rozumieją pojęcie globalizacji.

 • Przedstawienie tematu lekcji i jej celów.

Faza realizacyjna

 • Pogadanka – dopracowanie definicji procesu globalizacji.

 • Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z informacjami w e‑materiale na temat globalizacji w skali makro – dyskusja na forum klasy na temat UE i G20 oraz korporacji międzynarodowych (zalety i wady globalizacji w skali makro); możliwe wykorzystanie podręcznika.

 • Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy 4-, 5‑osobowe; ich zadaniem jest zapoznanie się z e‑materiałem dotyczącym globalizacji w skali mikro. Następuje przedyskutowanie materiału w grupach.

 • Po krótkiej dyskusji w grupach nauczyciel przedstawia uczniom wypowiedź prof. UMK (film edukacyjny zawarty w e‑materiale) pod tytułem: Przedstawienie prognoz procesu globalizacji i jego wpływu na świat, państwo i pojedynczego obywatela.

 • Po obejrzeniu filmu uczniowie tworzą mapę myśli, odpowiadając na pytania: Jak globalizacja wpłynie bezpośrednio na twoje życie? Ułatwi je czy skomplikuje? Czy będzie to miało znaczenie dla twojego przyszłego życia zawodowego lub relacji osobistych?

 • Po upływie wyznaczonego przez nauczyciela czasu przedstawiciele grup prezentują mapy myśli.

 • Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów, wspólnie tworzą krótką notatkę z lekcji na temat pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji (odwołując się do celów lekcji) i wprowadza uczniów do fazy ćwiczeń.

 • Uczniowie indywidualnie wykonują wybrane przez nauczyciela ćwiczenia z e‑materiału.

 • Nauczyciel wyjaśnia ewentualne trudności.

 • Uczniowie dzielą się informacjami na temat lekcji, np. co im się najbardziej podobało, co było dla nich nową wiedzą, gdzie mogą ją wykorzystać.

Praca domowa

 • Wyjaśnij wpływ globalizacji na gospodarkę światową.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Film edukacyjny może zostać wykorzystany przy analizie mocnych i słabych stron miejscowości zamieszkania, zagrożeń i szans jej rozwoju (zakres rozszerzony XVI. 8).