Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

III. Struktura społeczna i problemy społeczne. Uczeń:

10) analizuje uznane za niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury (np. rozdziału 5. i 6. pracy Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie Caroline Humphrey lub fragmentów pracy Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego Tomasza Rakowskiego).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje strukturę polskiego społeczeństwa okresu komunizmu;

 • wyjaśnia czynniki kształtujące potransformacyjną rzeczywistość różnych grup społecznych;

 • analizuje uznane za niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda sytuacyjna;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie szukają w literaturze przykładów tego, jak mówi się o transformacji ustrojowej.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel prosi o przedstawienie przygotowanych przez uczniów cytatów. Inicjuje dyskusję na temat tego, jak cytowani autorzy postrzegali transformację. Nauczyciel pyta, czy wiek autorów może wpływać na sposób patrzenia na ten etap historii; jeśli tak – jak?

 2. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury”.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie na podstawie własnej wiedzy przygotowują mapę pojęć do zagadnienia poruszonego w sekcji „Przeczytaj”. Przedstawiają swoje propozycje w trakcie burzy mózgów. Wybrana osoba zapisuje je na tablicy. Po fazie twórczej następuje weryfikacja pomysłów i powstaje ostateczna wersja mapy.

 2. Uczniowie zapoznają się z medium w sekcji „Audiobook”. Tworzą notatkę w formie mapy pojęć. Następnie wykonują polecenia i ćwiczenia dołączone do materiału.

 3. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia nr 5–8. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Podsumowanie informacji nt. blasków i cieni transformacji.

Praca domowa:

 1. Odpowiedz na pytanie: kto stracił, a kto zyskał w wyniku transformacji ustrojowej? Dlaczego?

Materiały pomocnicze:

 • Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009.

 • Mirosława Marody, Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego, „Studia Socjologiczne” 2011 r., nr 1 (200), journals.pan.pl.

 • Andrzej Szahaj, Nostalgia za jednością, repozytorium.umk.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Audiobook” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida