Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Historia i teraźniejszość

Temat: Subkultura i kontrkultura

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Treści nauczania - wymagania szczegółowe
III. Świat i Polska w latach 1956‑1970. Uczeń:
7) wyjaśnia zjawisko ,,kultury masowej'' i powstawanie w niej osobnego nurtu kultury młodzieżowej;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Różnorodność kulturowa. Uczeń:
10) przedstawia subkultury; charakteryzuje wizję rzeczywistości jednej z nich i analizuje słabe i mocne strony tej wizji;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Scharakteryzujesz pojęcie „subkultura”.

 • Przeanalizujesz, do jakich znanych ci grup społecznych można odnieść to pojęcie.

 • Zaprezentujesz swoje stanowisko w dyskusji na temat: „Czy i w jaki sposób subkultura może stać się elementem dominującym w kulturze?”.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału, żeby w czasie zajęć móc aktywnie uczestniczyć w dyskusji i rozwiązywać zadania.

 2. Uczniowie przygotowują notatki na temat kontrkultur, ich przykładów, charakterystyki etc.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z nich wybiera subkulturę i przygotowuje prezentację na jej temat. Nauczyciel prosi, by uczniowie w prezentacjach zawarli refleksję na temat tego, czy opisywane subkultury są dalej obecne, a jeśli nie – dlaczego.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat popularności subkultur. Czy uczniowie identyfikują się z jakimiś? Co o nich myślą? Co według nich odróżnia od siebie członków subkultur?

 2. Nauczyciel prosi uczniów o ustosunkowanie się do stwierdzenia przedstawionego w Problemie 1. Może zadać pytania pomocnicze dot. luki pokoleniowej, różnicy w światopoglądzie i podejściu do różnych aspektów życia.

 3. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich następuje omówienie: uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom, weryfikować i uzupełniać informacje.

Faza podsumowująca:

 1. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 7 i 8. Przygotowują uzasadnienia poprawnych odpowiedzi.

 2. Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Słownik myśli społeczno‑politycznej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.

 • J. Bryła, Z. Czachór, W. Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 2016.

 • A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2002.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Przygotuj notatkę na temat tego, jak w Polsce zmieniała się rola oraz postrzeganie subkultur. Co na to wpływało? Jak oceniasz rolę subkultur współcześnie?