Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RR2hT1JHKlsFW1
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Subkultura to pojęcie wartościujące i zawsze oznacza kulturę gorszą niż główna czy dominująca. Możliwe odpowiedzi: 1. prawda, 2. fałsz
RcUWZgqRP05F61
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj poniższym pojęciom właściwą dla nich charakterystykę. odmienne zapatrywania na sztukę i wiele innych dziedzin życia Możliwe odpowiedzi: 1. kontrkultura, 2. subkultura, 3. kultura alternatywna, 4. charakterystyka nie pasuje do żadnego pojęcia odrzucenie systemu wartości, norm i wzorców zachowań obowiązujących w danej społeczności Możliwe odpowiedzi: 1. kontrkultura, 2. subkultura, 3. kultura alternatywna, 4. charakterystyka nie pasuje do żadnego pojęcia wzory i normy postępowania obowiązujące w danej grupie odmienne są od przyjętych przez ogół Możliwe odpowiedzi: 1. kontrkultura, 2. subkultura, 3. kultura alternatywna, 4. charakterystyka nie pasuje do żadnego pojęcia kultura oparta na przekazie audiowizualnym, pierwszoplanową rolę odgrywa w niej obraz Możliwe odpowiedzi: 1. kontrkultura, 2. subkultura, 3. kultura alternatywna, 4. charakterystyka nie pasuje do żadnego pojęcia
R11YGKNT1BxyJ1
Ćwiczenie 3
Które z opisów nie odnoszą się do subkultury? Możliwe odpowiedzi: 1. Tworzona w opozycji do kultury szerszego społeczeństwa i programowo neguje wartości i normy obowiązujące powszechnie w społeczeństwie. Tworzy alternatywne wzory zachowań., 2. Jest to kultura większości danej społeczności., 3. Najczęściej kategoria ta jest używana dla wyróżnienia kultury niewielkiej zbiorowości posiadającej odmienne wartości i wzory zachowań, ale funkcjonującej w obrębie większej zbiorowości.
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Jerzy Doroszkiewicz Dzieci kwiaty PRL-u. Co robią wyśmiewani i ścigani przez milicję pierwsi polscy hipisi?

Niemal w pół wieku od początku zmian w światowej kulturze, która przybrała znaną już wcześniej nazwę hippie, wydaje się, że przeniesienie jej nad Wisłę było przede wszystkim efektem fascynacji muzyką młodzieżową. Chyba dziś nikt nie wątpi, że Polacy żyjący w połowie lat 60. XX wieku w PRL‑u czuli, że ich bezpieczeństwo, 20 lat bez wojny, sławna gomułkowska »mała stabilizacja«, to za mało, by żyć pełnią życia. W czasach przedinternetowych cud fal ultrakrótkich sprawiał, że zachodnia muzyka, z szumami i trzaskami docierała do uszu młodych ludzi i w Polsce, i w Czechach, a nawet w Związku Radzieckim. Przywożone do kraju płyty ozdobione były niezwykłymi grafikami, a zdjęcia sławnych The Beatles prezentowały ich jako długowłosych, zarośniętych jegomościów, którzy przecież tworzyli najcudowniejszą muzykę wszech czasów. Pojawiało się też obco brzmiące słowo – hipisi. Paradoksalnie polska prasa, w całości opanowana przez komunistów, szukająca możliwości wyśmiania przywar »zgniłego Zachodu«, opisywała długowłosą młodzież żyjącą w komunach i sprzeciwiającą się wojnie tak sugestywnie, że szybko znalazła ona w Polsce naśladowców.

cyt1 Źródło: Jerzy Doroszkiewicz, Dzieci kwiaty PRL-u. Co robią wyśmiewani i ścigani przez milicję pierwsi polscy hipisi?, 2.03.2016 r., dostępny w internecie: poranny.pl [dostęp 4.07.2020 r.].
R1QRJvxoRHvF6
Podaj, w jaki sposób ideologia hipisów dotarła do państw za żelazną kurtyną. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Klaudia Adamowicz Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej

Pojęcie subkultury, w najbardziej potocznym rozumieniu, nacechowane jest pejoratywnie, co tym lepiej oddaje jego polski odpowiednik – podkultura. (…) Fakt, że media, mówiąc o subkulturach, zwykle poświęcają najwięcej uwagi zjawiskom o charakterze destruktywnym, przy tym nadając im etykietę „subkultura”, sprawił, że samo pojęcie może się kojarzyć niemalże z formą patologii społecznej, odstępstwem od normy, balansującym na granicy prawa czy wręcz je przekraczającym. (…) [Milton - przyp. red.] Gordon określa subkultury jako obszary w obrębie kultury narodowej wyodrębnione w oparciu o czynniki o charakterze społecznym, jak również sposoby, w jakie zestawy cech z różnych kategorii łączą się ze sobą w obszarze danych grup. Do owych czynników można zaliczyć między innymi grupę społeczną, etniczną, miejsce zamieszkania, religię, zawód. Zróżnicowane kombinacje owych cech charakteryzują poszczególne grupy społeczne, odróżniają je od innych, tworząc zarazem ich specyfikę. I właśnie taka grupa, z całą przynależną jej kulturą, może być określona mianem subkultury.

1 Źródło: Klaudia Adamowicz, Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej, „Estetyka i Krytyka”, nr 29 (2/2013), dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
R1Wfi1g3O47tu
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Jekatierina Szapinskaja, Siergiej Iwanow Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu

Powstanie i rozwój subkultur związane są z faktem, że żadne ze społeczeństw nie posiada zunifikowanego systemu wartości, wyobrażeń lub artefaktów, takich samych dla wszystkich jego członków. (…) Pojęcie subkultury jest stosowane przede wszystkim do określenia jawnego i symbolicznego oporu przed rzeczywistą lub domniemaną dominacją i tak zastosowane pomaga zrozumieć ideologiczne i materialne reakcje tak różnorodnych grup, jak mniejszości etniczne, biedni, młodzież, kobiety, „dewianci” itp. Pojęcie subkultury rozwinęło się zwłaszcza w badaniach poświęconych różnym grupom młodzieży, w których reakcje subkulturowe są najbardziej widoczne (punki, skinheadzi, hipisi itp.).

2 Źródło: Siergiej Iwanow, Jekatierina Szapinskaja, Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 102.
RiahmJz1ol6ju
Odwołując się do tekstu, wyjaśnij, dlaczego członkami subkultur są najczęściej młodzi ludzie. Podaj dwa argumenty. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Barbara Kałdon Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach

Nazwa tej subkultury wywodzi się od szalików w klubowych barwach drużyn piłkarskich, którym kibicują jej członkowie. Kibicowanie jest ważnym czynnikiem grupowej tożsamości. Początków istnienia subkultury szalikowców można szukać w Wielkiej Brytanii w latach 50. ubiegłego stulecia. Wówczas dochodziło do pierwszych bójek między kibicami, podczas których zdarzały się ofiary śmiertelne.

3 Źródło: Barbara Kałdon, Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 6, s. 48.

Źródło II

1
Wycofanie (socjologia)

Wycofanie lub rezygnacja to jeden z przejawów dewiacji społecznej w ujęciu Roberta Mertona polegający na całkowitym odrzuceniu norm społecznych lub wartości uznawanych w danym społeczeństwie. Oznacza ono też odrzucenie celów grupowych oraz środków realizacji tychże celów.

(…) Jeżeli jednak osoby wycofujące się z systemu aksjonormatywnego tworzą alternatywne normy i wartości, wówczas zachowanie takie określane jest jako bunt.

4 Źródło: Wycofanie (socjologia), dostępny w internecie: encyklopedia.biolog.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
R1dzF5VOKIMWk
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Wioletta Knapik „Czas plemion?”, Michel Maffesoli, Warszawa 2008 [recenzja]

Ponad 20 lat temu M. Maffesoli opublikował teorię o schyłku indywidualizmu i nadchodzącym czasie plemion. (…) Wspólnoty te, w erze nowych mediów i komunikacji za pośrednictwem internetu, są ponadnarodowe i ponadklasowe. Nie mają również znaczenia wiek i cechy etniczne, które dla członków „nowych plemion” pozostają drugorzędne, ustępując miejsca uczuciom oraz wspólnej tożsamości, tworzących nową jakość więzi społecznych. Neotrybalizm stanowi nawiązanie do trybalizmu, podkreślając jednakże nie tyle wartość wspólnoty plemiennej, ile wartość wspólnoty bazującej na wartościach emocjonalnych i intelektualnych. (…) Spójność grupy jest tym większa, im bardziej rzeczywiste staje się zagrożenie jej bezpieczeństwa. Potrzeba stawienia oporu wobec zagrożenia wywołuje reakcje obronne; może stać się także w sprzyjających okolicznościach motywacją do podjęcia zorganizowanych działań wspólnotowych, np. w ramach jakichś organizacji.

5 Źródło: Wioletta Knapik, „Czas plemion?”, Michel Maffesoli, Warszawa 2008 [recenzja], „Przestrzeń Społeczna” 2011, nr 1/2.
R1WOp3QmXNpth
Wyjaśnij, dlaczego naukowcy uważają, że współcześnie subkultury zostały zastąpione przez tzw. nowoplemiona. (Uzupełnij).