Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Funkcje parlamentu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

3) wyjaśnia, jak przeprowadzane są powszechne i bezpośrednie wybory organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej; na przykładzie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej porównuje ordynację proporcjonalną i większościową; analizuje potencjalne wady i zalety każdego z tych systemów wyborczych;

4) przedstawia strukturę oraz organizację pracy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (prezydium, komisje, kluby i koła; kworum, rodzaje większości) oraz status posła, w tym instytucje mandatu wolnego i immunitetu; wymienia kompetencje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

6) przedstawia kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wymienia podstawowe działy administracji rządowej i zadania wojewody; wyjaśnia rolę prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia procedury powoływania i odwoływania rządu, używając określeń: wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, wotum nieufności wobec ministra, dymisja (w tym w wyniku skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej).

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

7) charakteryzuje funkcje legislatywy: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną; wskazuje kompetencje parlamentu w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych funkcji; podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym i dwuizbowym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie parlamentu;

 • omawia funkcje parlamentu;

 • ocenia działalność polskiego parlamentu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • metoda kuli śnieżnej;

 • debata;

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Metoda kuli śniegowej. Uczniowie w parach ustalają definicję parlamentu, zapisują na karteczce, potem łączą się w czwórki i coraz liczniejsze grupy pracujące dalej nad definicją. Na koniec wspólnie decydują i wybierają definicję spośród zaproponowanych.

Faza realizacyjna

1. Indywidualne zapoznanie z treściami sekcji „Przeczytaj” i „Schemat”.

2. Wspólne omówienie funkcji polskiego parlamentu. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

2. Wykonanie ćwiczeń 1–3 z sekcji „Sprawdź się” w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

3. Uczniowie w parach znajdują w internecie fragment posiedzenia sejmu i go oglądają. Następnie na jego podstawie wykonują ćwiczenie 1 z sekcji „Przeczytaj”.

4. Debata na temat działalności polskiego parlamentu. Uczniowie, odnosząc się zarówno do wiedzy uzyskanej podczas lekcji, jak i własnej, oceniają działalność polskiego parlamentu. Mogą też jego prace porównywać z pracami wybranego parlamentu innego kraju. Na koniec wybrana osoba podsumowuje debatę.

Faza podsumowująca

1. Dokończ zdanie: „Najważniejszą funkcją parlamentu jest…”. Uzasadnij swój wybór.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia.

Odnosząc się do informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”, przygotuj charakterystykę parlamentu wybranego państwa (ćw. 1 w sekcji „Schemat”).

Materiały pomocnicze:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Mapa może posłużyć do dyskusji na temat dominujących form parlamentu w Europie i na świecie.