Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Awaria elektrowni w Czarnobylu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zakres podstawowy: XI. Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.
Uczeń: 7) analizuje wykorzystanie energetyki jądrowej na świecie, dyskutuje na temat problemów związanych z jej rozwojem oraz rozumie potrzebę społecznej debaty nad decyzją o wykorzystaniu jej w Polsce.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • zna specyfikę pozyskiwania energii z rozszczepu jąder pierwiastków ciężkich,

 • analizuje przyczyny awarii reaktora w elektrowni w Czarnobylu,

 • przedstawia skutki wydarzenia z 1986 roku dla ówczesnego i współczesnego świata.

Strategie nauczania: konstruktywizm, konektywizm

Metody nauczania: dyskusja, pogadanka, mapa myśli, metody operatywne (analiza tekstu e‑materiału, filmu edukacyjnego)

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa (na forum klasy)

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, mapa polityczna Europy

Materiały pomocnicze

Skutki awarii, IF.PW.edu.pl (dostęp 15.10.2020).

A. Strupczewski,Katastrofa w Czarnobylu. Wysyp nowotworów i wad genetycznych to mit?, 18.05.2020, Focus.pl (dostęp 15.10.2020).

M. Żbikowska, 34 lata po Czarnobylu. Fakty i mity dotyczące awarii elektrowni atomowej, 26.04.2018, GlosWielkopolski.pl (dostęp 15.10.2020).

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zalet i wad energetyki jądrowej – pogadanka na temat roli elektrowni jądrowych w zaspokojeniu energetycznych potrzeb krajów. Nauczyciel zwraca również uwagę na sposób działania elektrowni jądrowych.

 • Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nawiązując do wstępnej pogadanki, nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na pytanie: Na czym polega reakcja jądrowa? – uczniowie wykorzystują tekst e‑materiału.

 • Nauczyciel przedstawia informacje o powstaniu elektrowni jądrowej w Czarnobylu – uczniowie wskazują jej lokalizację na mapie Europy.

 • Uczniowie łączą się w grupy 5‑osobowe, każda grupa otrzymuje arkusz papieru i pisaki.

 • Nauczyciel prosi o zapoznanie się uczniów z filmem edukacyjnym zawartym w e‑materiale, przeanalizowanie jego treści, następnie wykonanie mapy myśli do tematu: Przyczyny i skutki awarii elektrowni w Czarnobylu.

 • Uczniowie, tworząc mapę myśli, mogą wracać do treści filmu, a także korzystać z tekstu zawartego w e‑materiale.

 • Uczniowie dyskutują nad formą i treścią mapy myśli, nauczyciel wspiera ich (w razie potrzeby).

 • Po upływie określonego przez nauczyciela czasu przedstawiciele grup prezentują mapy myśli, nauczyciel podkreśla znaczenie skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska przyrodniczego.

 • Po wszystkich prezentacjach następuje dyskusja na forum klasy o współczesnych skutkach omawianej katastrofy.

 • Ustalenie wniosków – czy energia jądrowa jest bezpieczna?, czy należy ją rozwijać?.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów, ich zaangażowanie.

 • Następnie nauczyciel wprowadza do fazy ćwiczeń na podstawie poznanego materiału – uczniowie w parach wykonują wskazane ćwiczenia z e‑materiału, nauczyciel w razie potrzeby wspiera ich.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami – co było łatwe, trudne, ciekawe, możliwości zastosowania zdobytej wiedzy.

Praca domowa

 • Przedstaw argumenty za i przeciw budowie elektrowni jądrowej w regionie, w którym znajduje się twoja szkoła.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Film edukacyjny można wykorzystać do samodzielnej pracy ucznia na temat energetyki na świecie i w Polsce.

 • Materiał filmowy może zostać wykorzystany również podczas innych lekcji dotyczących energetyki jądrowej (Energetyka atomowa w Unii Europejskiej, Przyczyny rozwoju energetyki atomowej, Katastrofa elektrowni Czarnobyl/Fukushima).