Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Kościół katolicki w Polsce. Konkordat

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

15) przedstawia modele relacji państwo – Kościół i stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z Kościołem katolickim (na podstawie przepisów konkordatu) oraz wybranym związkiem wyznaniowym (na podstawie ustawy).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia model relacji państwo – Kościół;

 • analizuje stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z Kościołem katolickim;

 • przedstawia relacje Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym związkiem wyznaniowym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja za i przeciw;

 • analiza linii chronologicznej.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Nauczyciel dzieli zespół klasowy na cztery grupy, które przygotowują wyznaczone elementy zajęć poświęconych Kościołowi katolickiemu w Polsce.

Grupy:

 • grupa pierwsza – modele relacji państwo – Kościół;

 • grupa druga – historia konkordatu między RP a Kościołem katolickim;

 • grupa trzecia – stosunki państwo – Kościół katolicki współcześnie;

 • grupa czwarta – relacje państwa z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Faza wstępna

1. Wprowadzenie do tematu i celów lekcji.

2. Wybrane lub chętne osoby swoimi słowami wyjaśniają, czym jest konkordat. W razie konieczności nauczyciel uzupełnia wypowiedź.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie na temat stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce.

2. Poszczególne grupy przedstawiają swoje prezentacje poświęcone relacjom państwo – Kościół i związki wyznaniowe.

Każda grupa redaguje krótką notatkę poświęconą swojemu tematowi.

3. Burza mózgów na temat tego, jaki model państwa jest najlepszym rozwiązaniem w kwestii stosunków państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi – ateistyczne, wyznaniowe, neutralne światopoglądowo, teokratyczne.

4. Omówienie roli konkordatu i jego znaczenia dla relacji państwo – Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskusja za i przeciw.

5. Analiza relacji państwo – Kościół katolicki w Polsce na przestrzeni wieków na podstawie linii chronologicznej. Omówienie najistotniejszych wydarzeń.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie sytuacji Kościoła katolickiego, innych Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.

2. Wykonanie ćwiczeń do linii chronologicznej oraz ćwiczeń 1‑4 z bloku „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Wykonanie pozostałych ćwiczeń z bloku „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Maciej Miros, Załóż sobie Kościół, onet.pl.

Ignacy Dudkiewicz, Zmiana w relacjach państwo – Kościół jest niezbędna. Dla Kościoła i dla państwa, krytykapolityczna.pl.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Linię chronologiczną można zastosować do lekcji powtórzeniowej lub jako pomoc w tworzeniu prezentacji multimedialnej.