Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Dlaczego mówimy rewolucja neolityczna?

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasa 5

Ogólny cel kształcenia:

Uczeń opisuje życie w epoce neolitu. Wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej.

Kształtowane kompetencje ogólne:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,

 • kompetencje informatyczne,

 • umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia termin rewolucja neolityczna;

 • wie, kiedy rozpoczęła się rewolucja neolityczna;

 • rozumie znaczenie zmian klimatycznych dla procesu rewolucji neolitycznej;

 • podaje cechy charakterystyczne życia w neolicie;

 • wymienia rośliny oraz zwierzęta, które były wykorzystywane do produkcji żywności w okresie rewolucji neolitycznej.

Metody/techniki kształcenia:

 • metody programowane: z wykorzystaniem e‑podręcznika, z użyciem multimediów;

 • metody problemowe: aktywizujące: dyskusja, burza mózgów;

 • metody praktyczne: praca z ilustracją;

 • metody podające: pogadanka, wykład

  .

Formy organizacji pracy

 • indywidualna

 • zbiorowa

 • grupowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

Czynności organizacyjne. Nauczyciel podaje temat i wyjaśnia uczniom, że celem dzisiejszej lekcji jest poznanie terminu rewolucja neolityczna oraz jej skutków.

Nauczyciel w nawiązaniu do zadania domowego (patrz komentarz lekcji) prosi uczniów o wyjaśnienie terminu nomada. Następnie dzieli uczniów na dwa zespoły, których zadaniem jest stworzenie mapy myśli.

Pierwszy zespół opracowuje zagadnienie dotyczące przejścia od koczowniczego do osiadłego trybu życia.

Drugi zespół analizuje życie ludzi, którzy współcześnie nie prowadzą osiadłego trybu życia. (Uczniowie na podstawie przeczytanego przed lekcją artykułu i obserwacji świata współczesnego zapisują skojarzenia i zawody związane ze współczesnymi nomadami).

Gdy uczniowie zakończą pracę w grupach lider każdej grupy prezentuje wyniki pracy, pozostałym uczniom.

Nauczyciel podsumowując, zwraca uwagę, że zarówno w przeszłości, jak i dziś wybór trybu życia podyktowany jest wygodą. Kiedyś był to wynik ewolucji i dostosowania się do otaczających warunków, dziś jest to indywidualny wybór każdego z nas. Podkreśla jednak, że pomimo zmian na przestrzeni wieków pozostały ludy, które do dziś prowadzą koczowniczy tryb życia.

Faza realizacyjna:

Przed przystąpieniem do projekcji filmu nauczyciel prosi, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania: Czym według nich jest rewolucja? Czego może dotyczyć?

Nauczyciel informuje, że pierwszy fragment filmu, który obejrzą, będzie dotyczył pojęcia rewolucji neolitycznej. Prosi aby zwrócili uwagę na to jakie zmiany zaszły w życiu człowieka, w tym czasie.

Uczniowie oglądają fragment filmu. Od początku do rozmowy Ani i Tomka, w której Tomek zastanawia się, jak powtórzy informacje od ekspertki swoim kolegom, a Ania zapewnia go że sobie poradzi (07:08).

Po projekcji filmu nauczyciel prosi, aby grupa, która przedstawiała mapę myśli dotyczącą przejścia od koczowniczego do osiadłego trybu życia, ponownie ją zaprezentowała. Cała klasa wspólnie uzupełnia ją o informacje uzyskane w czasie filmu dotyczącego rewolucji neolitycznej. Ma to na celu stworzenie obrazu, osady neolitycznej.

Następnie nauczyciel przedstawia uczniom mapę ukazującą Żyzny Półksiężyc. W krótkim wykładzie opowiada, co oznacza to określenie, jakie rośliny tam uprawiano. Omawia znaczenie tych terenów w kontekście rewolucji neolitycznej. Przedstawia uczniom na mapie świata tereny zaliczane do Żyznego Półksiężyca.

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne oznaczone numerami 1‑3. Po ich wykonaniu podają odpowiedzi i wspólnie z nauczycielem omawiają rozwiązane zadania.

Następnie nauczyciel informuje uczniów, że druga część filmu będzie dotyczyła neolitu na terenach dzisiejszej Polski. Tym razem zadaniem uczniów jest wyszukanie różnic i podobieństw dotyczących życia w neolicie w Polsce i na terenie Bliskiego Wschodu.

Uczniowie oglądają fragment filmu od słów Tomka Mam jeszcze jedno pytanie do końca filmu.

Po zakończeniu projekcji nauczyciel pyta uczniów, dlaczego, ich zdaniem, na naszych terenach neolit rozpoczął się znacznie później. Prowadzi z uczniami dyskusję, dotyczącą historii ziem Polski, w oparciu o wiedzę uczniów z poprzednich lat oraz uzyskaną na dzisiejszej lekcji.

Następnie uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne oznaczone numerami 4‑5. Po ich rozwiązaniu uczniowie podają odpowiedzi i wspólnie z nauczycielem omawiają rozwiązane zadania.

Po po rozwiązaniu ćwiczeń nauczyciel w krótkim wykładzie omawia najważniejsze neolityczne odkrycia w Polsce, np.: wazę z Bronocic, kości mamutów znalezione na terytorium Polski, jaskinie neandertalczyków.

Faza podsumowująca:

W ramach podsumowania lekcji uczniowie wspólnie z nauczycielem wykonują ćwiczenia interaktywne oznaczone numerami 6 - 10. Mają one usystematyzować wiedzę uczniów. Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Nauczyciel z wykorzystaniem ostatniej strony Podsumowanie, inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie i na zajęciach. Nauczyciel w taki sposób kieruje rozmową aby kolejno poruszyć cele szczegółowe lekcji i ocenić w jakim stopniu zostały one osiągnięte.

Praca domowa

Na podstawie informacji zdobytych w różnych źródłach odpowiedz na pytanie: Dlaczego Żyzny Półksiężyc stał się kolebką późniejszych cywilizacji?

1

Komentarz do lekcji

Na zajęciach poprzedzających nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie artykułu „Wędrowcy – raport o współczesnych nomadach” (jedynie ogólny opis raportu dostępny bezpośrednio na stronie: http://hatalska.com/2017/02/02/wedrowcy‑raport‑o-wspolczesnych‑nomadach/.

W przypadku problemów z dostępem do artykułu on‑line nauczyciel zadaje drugi wariant pracy domowej: poleca uczniom dokładne zapoznanie się ze znaczeniem słowa koczownik oraz jego synonimami (nomada, wędrowiec). Zwraca uwagę, że w dzisiejszych czasach również mamy ludzi, którzy wybrali taki tryb życia. Uczniowie mają za zadanie wypisać współczesne ludy, które określane są jako koczownicze (wędrowne).

m676ce95780e4f2d4_1519378789093_0

Metryczka

Tytuł

Dlaczego mówimy rewolucja neolityczna?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego w‑materiał się odnosi

Prehistoria. Rewolucja neolityczna.

Przedmiot

historia

Etap edukacyjny

szkoła podstawowa

Podstawa programowa

1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń:

1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia

przez człowieka trybu osiadłego;

Nowa podstawa programowa

I. Cywilizacje starożytne. Uczeń:

1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej;

Kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,

3) podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne,

5) umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala;

 • związki poprzedzania, równoczesności i następstwa;

 • dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym;

 • uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida