Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Krystyna Wosińska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Prawo Bernouliego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

Przeznaczony do kształcenia w zakresie wykraczającym poza zakres przewidziany dla profilu rozszerzonego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • komeptencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. omówi prawo Bernoulliego, opisującego przepływy strumienia cieczy lub gazu;

  2. przeanalizuje skutki prawa Bernoulliego w różnych zjawiskach spotykanych w życiu codziennym;

  3. wyjaśni przyczynę spadku ciśnienia, gdy zwiększa się prędkość przepływającego strumienia cieczy lub gazu.

Strategie nauczania

strategia eksperymentalno‑obserwacyjna (dostrzeganie i definiowanie problemów)

Metody nauczania

wykład informacyjny, pokaz multimedialny, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: „Ciśnienie hydrostatyczne w obliczeniach”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie wykonują proste doświadczenie, dmuchając między dwie kartki papieru ustawione równolegle do siebie w niewielkiej odległości (1 – 2 cm). Następnie zgłaszają pomysły, jaka jest przyczyna tego, że kartek nie udało się w ten sposób rozdzielić.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel wprowadza prawo Bernoulliego, wyjaśniając wielkości występujące w równaniu za pomocą Rys. 1. Uczniowie próbują określić na podstawie równania, jak zmienia się ciśnienie płynu, gdy wpływa on do zwężenia przewodu. Nauczyciel omawia niektóre zastosowania tego prawa. Uczniowie próbują znaleźć więcej przykładów z życia codziennego, w których spotykamy się z tym zjawiskiem.
Uczniowie oglądają film edukacyjny i wykonują polecenia z nim związane.

Faza podsumowująca:

Uczniowie w grupach rozwiązują zadania 3, 4, 6, 7 i 8 z zestawu ćwiczeń i następnie dyskutują odpowiedzi na forum klasy.

Praca domowa:

Uczniowie rozwiązują pozostałe zadania z zestawu ćwiczeń w celu utrwalenia wiadomości.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film można wykorzystać na lekcji i połączyć z wykonaniem zadań tam zawartych oraz przedyskutowaniem wyników. Może też być wykorzystany przez uczniów do powtórzenia i utrwalenia wiadomości.