Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Ustawa o partiach politycznych. Ewidencja partii

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

4) przedstawia cechy konstytutywne partii politycznych; wymienia partie polityczne, które w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyły próg niezbędny do uzyskania dotacji budżetowej, i nazwiska ich liderów; przedstawia podstawowe założenia programowe tych ugrupowań.

Zakres rozszerzony

VII. Rywalizacja o władzę.

Uczeń:

1) przedstawia proces ewolucji instytucjonalnej i ideologicznej partii politycznych; charakteryzuje funkcje partii politycznych;

4) przedstawia systemy partyjne w państwach niedemokratycznych – monopartyjny, partii hegemonicznej; wykazuje, że w państwach tego typu mogą istnieć systemy charakteryzujące się pozornym pluralizmem lub takie, w których partie nie mają realnego znaczenia;

5) przedstawia na przykładach poszczególnych państw systemy partyjne w państwach demokratycznych: dwupartyjny, dwublokowy, partii dominującej, dwóch partii dominujących, rozbicia wielopartyjnego, kooperacji partii.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje tekst rozdziału 3 ustawy o partiach politycznych;

 • dokonuje selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego;

 • przedstawia wnioski z analizy materiału.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • mapa skojarzeń;

 • JIGSAW;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału dotyczącego III rozdziału ustawy o partiach politycznych.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Wybrana osoba zapisuje na tablicy pojęcie „partie polityczne”. Pozostali uczniowie na podstawie posiadanej już wiedzy na ten temat podają swoje skojarzenia (burza mózgów). Po fazie twórczej następuje weryfikacja pomysłów i zapisanie ich w formie mapy skojarzeń.

3. Rozpoznanie wiedzy uczniów na temat ustawy o partiach politycznych. Wybrane osoby odpowiadają na pytania:

 • Jakie szczegółowe zagadnienia reguluje przeczytany tekst?

 • Czy można dopatrzyć się określonego porządku w ich prezentacji? Jeżeli tak, to jakiego?

 • Czy znajdują się jakieś grupy artykułów regulujące szersze zagadnienie, czy też stanowią zbiór pojedynczych przepisów?

 • Które z poszczególnych przepisów mają wyjątkowe znaczenie?

 • Czy jakieś sformułowania wymagają dodatkowych wyjaśnień?

Faza realizacji

1. Podział klasy na cztery grupy. Każda z nich ma za zadanie przygotować analizę warstwy formalnej i znaczeniowej przydzielonych artykułów ustawy:

 • gr. I – art. 11–12;

 • gr. II – art. 13–15;

 • gr. III – art. 16–19;

 • gr. IV – art. 20–23.

Zespoły zapoznają się z materiałami w sekcji Prezentacja multimedialna. Zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej przedstawić i wyjaśnić dany fragment ustawy.

2. Po wyznaczonym czasie grupy mieszają się tak, aby w każdym nowo powstałym zespole znalazła się osoba z grup I, II, III i IV. Zespoły otrzymują arkusze papieru i markery. Uczniowie przedstawiają informacje, które zdobyli w pierwotnych grupach, i uczą się od siebie nawzajem. Na koniec przygotowują plakaty z analizą całego fragmentu ustawy. Każdy członek grupy powinien umieć przeanalizować materiał źródłowy.

3. Po wyznaczonym czasie nauczyciel prosi, aby przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali swoje plakaty z analizą. W razie konieczności nauczyciel wspólnie z uczniami koryguje i naprowadza.

4. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 5–8 z sekcji Sprawdź się, a następnie wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, przekazując informację zwrotną na temat pracy poszczególnych zespołów, oraz wyjaśnia uczniowskie wątpliwości.

2. Aktywni uczniowie lub grupy zostają ocenieni.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–4 z sekcji Sprawdź się.

Sformułuj trzy wnioski do dzisiejszej lekcji i zapisz je w zeszycie.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Rozdział 3. Ewidencja partii politycznych, art. 11–23.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium

Prezentację multimedialną można wykorzystać do przeprowadzenia lekcji odwróconej.