Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Pobierz materiał źródłowy do ćwiczeń.

RMgMZNY80MQEW

Pobierz załącznik

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Rozdział 3. Ewidencja partii politycznych
Plik PDF o rozmiarze 120.43 KB w języku polskim
1
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:R186nm7W663Nl
Wypisz trzy elementy, które powinny znaleźć się w dokumentach rejestracyjnych przy zgłaszaniu partii politycznej do ewidencji. Wskaż elementy pochodzące z różnych przepisów prawnych. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
ep2019.contentplus.io:R15CwMPdKCdFK
Wskaż wszystkie trzy możliwości, które rozumie się przez pojęcie „wpisu do ewidencji”. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:R144pf8bEgzJf
Wymień dobra osobiste, które w przypadku partii politycznych podlegają ochronie. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4
ep2019.contentplus.io:R1KpNHEeZI4Jp
Wskaż, do jakich kwestii ustawa odnosi pojęcie jawności i niejawności. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
ep2019.contentplus.io:RMcCtdwNL5KMf
Wskaż, od którego momentu partia polityczna otrzymuje osobowość prawną, i wyjaśnij, co to oznacza. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6
ep2019.contentplus.io:R19AdnRqZ2Pi0
Od kiedy zaczyna upływać 14-dniowy termin odwołania w przypadku odmowy wpisu partii politycznej do ewidencji? Podaj wszystkie możliwości. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
ep2019.contentplus.io:RRjUpLSvPrVJ8
Od jakiego elementu procedury rejestracyjnej nie przysługuje odwołanie? Wskaż wszystkie możliwości. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
ep2019.contentplus.io:RBNjZDUGaMS8C
Wskaż cztery warunki mogące stanowić podstawę do wykreślenia przez Sąd partii politycznej z ewidencji. (Uzupełnij).