Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marzenna Śliwka

Przedmiot: Język polski

Temat: Zaglądając do mieszczańskiego domu. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
2) rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);
3) rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;
5) interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
6) rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
II. Kształcenie językowe.
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni w analizie i interpretacji tekstów oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1) stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej partykuły nie oraz partykuły -bym, -byś, -by z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń -ji, -ii, -i ; zapisu przedrostków roz-, bez-, wes-, wz-, ws-; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek ( a, ę ) oraz połączeń om, on, em, en ; pisowni skrótów i skrótowców;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
6) rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypowiedziach argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
2) buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
6) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
Zakres rozszerzony
Lektura uzupełniająca
9) Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;

Cele operacyjne. Uczeń:

 • poznaje cechy twórczości Gabrieli Zapolskiej,

 • analizuje środki użyte do realizacji scenicznej Moralności pani Dulskiej w reż. Tomasza Zygadły,

 • ocenia kreacją aktorską Anny Seniuk,

 • charakteryzuje wybrane kreacje aktorskie,

 • interpretuje znaczenie wskazanych elementów scenografii do spektaklu Moralność pani Dulskiej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • sztuka teatralna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • e‑podręcznik;

 • komputery z dostępem do internetu dla uczniów.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie oglądają spektakl Moralność pani Dulskiej i zapoznają się z materiałem w sekcji „Przeczytaj” – udostępnionym przez nauczyciela.

Faza wprowadzająca:

 1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat realizacji scenicznej Moralności pani Dulskiej w reżyserii Tomasza Zygadły. Nauczyciel może poprzedzić je pytaniami: Co sądzicie na temat spektaklu? Co zwróciło waszą uwagę? Czy teatralna postać Anieli Dulskiej, w którą wcieliła się Anna Seniuk, odpowiada waszym wyobrażeniom? Co was poruszyło, zaintrygowało w spektaklu? Czy taka wizja sceniczna utworu ma czytelne przesłanie?

Faza realizacyjna:

 1. Podział klasy na grupy, które mają przydzielone zadania. Każda grupa korzysta z laptopa i scenicznej wersji sztuki Zapolskiej w reżyserii T. Zygadły. Nauczyciel, aby ułatwić uczniom pracę, może wskazać poszczególnym grupom odpowiednie ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.
  Grupa 1. Scenografia. W jakiej przestrzeni dzieją się wydarzenia? O czym świadczy układ przedmiotów? Co o bohaterach mówi ich wygląd?
  Grupa 2. Gra aktorska. Który aktor jest przekonujący w swojej roli? Co na to wpływa? Czy modulacja głosu, tempo mówienia, intonacja wpływają na odbiór postaci przez widza? W jaki sposób zaznacza się relacje między bohaterami?
  Grupa 3. Muzyka, efekty akustyczne (gra na fortepianie, dźwięk hejnału mariackiego z offu). Jaka jest ich funkcja? Czy ma szczególne znaczenie w spektaklu?
  Grupa 4. Aniela Dulska. Jak odbieracie postać Dulskiej granej przez Annę Seniuk? Jakie funkcje pełni taka właśnie kreacja?
  Grupa 5. Kreacja postaci dzieci. Jak zachowują się Hesia, Mela i Zbyszko? Co można powiedzieć na temat tych postaci w kontekście przykładowych scen?
  Grupy prezentują swoje wnioski. Nauczyciel komentuje wypowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują indywidualnie ćw. 8 z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Nauczyciel podkreśla popularność i ponadczasowość tekstu Zapolskiej i wyświetla zwiastun filmu Panie Dulskie w reżyserii Filipa Bajona.

Praca domowa:

 1. Przeczytaj fragment recenzji Tadeusza Boya‑Żeleńskiego. Zredaguj wypowiedź argumentacyjną, w której odniesiesz się do opinii Boya na temat sztuki Gabrieli Zapolskiej.

Materiały pomocnicze:

 • Paweł Jaskulski, Oblicza pani Dulskiej w teatrze i na ekranie, audycja K. Dydo, Stacja Kultura, Polskie Radio, 2021.

 • Barbara Osterloff o Gabrieli Zapolskiej, audycja A. Matula z cyklu Wakacyjna Akademia Komedii Teatralnej, Polskie Radio, 2011.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Prezentacja multimedialna” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej, np. na temat wybranej kreacji aktorskiej w spektaklu Tomasza Zygadły.