Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Socjalizacja i kontrola społeczna – przykłady

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

4) charakteryzuje na przykładach różne rodzaje norm społecznych (w tym ich genezę), wyjaśnia mechanizm kontroli społecznej oraz skutki łamania tych norm.

II. Różnorodność kulturowa.

Uczeń:

3) porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy wiekowej i pokolenia rodziców; wyjaśnia zjawisko socjalizacji odwróconej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • konkretyzuje, odnosząc się do doświadczenia swojego i innych osób, podstawowe pojęcia określające socjalizację i kontrolę społeczną;

 • demonstruje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – katalog wartości afirmowanych w społeczeństwie polskim;

 • analizuje katalog wartości afirmowanych w społeczeństwie polskim;

 • projektuje kwestionariusz do badania preferencji społecznych w zakresie wartości.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • mapa mentalna;

 • analiza tekstu źródłowego.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

2. Uczniowie metodą burzy mózgów wskazują najważniejsze pojęcia z zakresu socjalizacji i kontroli społecznej. Chętna lub wskazana osoba przygotowuje na tablicy mapę mentalną, na której nanosi odpowiedzi koleżanek i kolegów. W razie konieczności nauczyciel uzupełnia mapę.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z historią Michała zawartą w sekcji „Przeczytaj”.

2. W parach dyskutują, na których etapach socjalizacji Michała nastąpiły problemy. Wspólnie zastanawiają się, dlaczego doprowadziły one do takiego końca historii. Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy ten proces można było zatrzymać.

3. Uczniowie zapoznają się z animacją.

4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Uczniowie w grupach wykonują ćwiczenie dołączone do multimedium.

Faza podsumowująca

2. W tych samych grupach uczniowie wykonują ćwiczenia 1–4 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie przygotowują indywidualnie po dwa pytania, które można zadać na kartkówce z lekcji.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Zaprojektuj kwestionariusz do badania preferencji społecznych w zakresie wartości.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Animacja może być wykorzystana do porównania wyników badania CBOS z wynikami badania przeprowadzonego przez uczniów na danej próbie.