Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GG5evlHa7fo1
Ćwiczenie 1
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

Janek Kowalski z Radomska i kilkuletni książę Edward, członek rodziny królewskiej, uczą się posługiwać się sztućcami różnego typu przy stole w czasie posiłków.

R1HwGpPbNzVtm
R1cOwEm3G5Blj1
Ćwiczenie 3
Wstaw w tekst właściwe sformułowania. „Idealna, najbardziej społecznie pożądana sytuacja polega więc na tym, aby ludzie w maksymalnym stopniu internalizowali wzory swojej kultury. Chodzi o to, aby ludzie sami 1. normatywnymi, 2. instytucjonalnymi, 3. decydowali czego, 4. samodzielnie ustalonymi, 5. cudzymi, 6. chcieli postępować tak, jak wymaga od nich kultura (…). Albo jeszcze inaczej: aby ich własne motywacje pokrywały się z 1. normatywnymi, 2. instytucjonalnymi, 3. decydowali czego, 4. samodzielnie ustalonymi, 5. cudzymi, 6. chcieli postępować tak, jak powinnościami”.
Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 404.
R9aq4aNRT25MD21
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Przeczytaj stwierdzenia zawarte w poniższej tabeli i oznacz każde z nich jako „prawdziwe” lub „fałszywe”.. Resocjalizacja oznacza powrót do życia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tylko rodzina bierze udział w socjalizacji pierwotnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przysłowie „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” jest zawsze prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W trakcie kontrsocjalizacji jednostka dystansuje się wobec porządku prawnego obowiązującego w społeczeństwie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mówimy o permanentnym charakterze socjalizacji, a nie o permanentnym etapie socjalizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Osobowość człowieka ma charakter społeczny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj zadanie.

R1PvIxDSJ31a1
Źródło: Alexas_Fotos, licencja: CC 0.
RjDmYjyJDu6Lc
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj zadanie.

R1ZNKtQMTPCfL
Źródło: sasint, licencja: CC 0.
RhonQHLI8ihc5
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj zadanie.

1
Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim

Przedmiot prawa autorskiego.

Art. 1
§ 1. Każdy utwór literacki, naukowy i artystyczny, ustalony w jakiejkolwiek postaci, jest przedmiotem prawa autorskiego.

 § 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
 1) wyrażone drukiem, słowem lub pismem,
 2) muzyczne,
 3) sztuk plastycznych,
 4) sztuki choreograficznej i kinematograficznej, utrwalone w scenariuszach, rysunkach lub fotografiach.

1952 Źródło: Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 26.11.2020 r.].
1
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno‑urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno‑muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno‑muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

1994 Źródło: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 26.11.2020 r.].
R1F0P1M8j11fz
31
Ćwiczenie 8
RqjzjAPbQuyYZ