Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Równanie wymierne, w których licznik i mianownik to jednomiany

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

7) rozwiązuje równania wymierne VxWx=0, gdzie wielomiany VxWx są zapisane w postaci iloczynowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozwiązuje równanie wymierne, w którym licznik i mianownik to jednomiany

 • wyznacza dziedzinę równania wymiernego, w którym licznik i mianownik to jednomiany

 • przekształca równoważnie równanie wymierne, wykorzystując własności potęg

 • przeprowadza rozumowania związane z analizą równania wymiernego, formułuje wnioski i uzasadnia ich poprawność

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • stoliki zadaniowe

 • dyskusja

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem animacji

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie przypominają w grupach definicję równania wymiernego.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne rozwiązanie trzech przykładów z sekcji „Przeczytaj”.

 2. Uczniowie podzieleni na grupy 6 osobowe omawiają rezultaty swojej pracy i porównują rozwiązania.

 3. Następnie wspólnie omawiają kolejne przykłady.

 4. Uczniowie oglądają infografikę i analizują ją wraz z nauczycielem.

 5. Uczniowie w parach rozwiązują zadania metodą stolików zadaniowych. Na każdym stoliku zadaniowym znajdują się 2 zadania interaktywne. Warunkiem przejścia do następnego stolika jest poprawne rozwiązanie danych zadań. Para, która najszybciej rozwiąże wszystkie zadania otrzymuje bardzo dobrą ocenę.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń interaktywnych.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie rozwiązują Przykład 2 umieszczony pod infografiką.

Materiały pomocnicze:

Wyrażenia wymierne. Równania wymierne

Wskazówki metodyczne:

Przykład zawarty w infografice uczniowie mogą przeanalizować przed sprawdzianem.