Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia

Temat: Przystąpienie USA do wojny

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

zakres podstawowy

XXXVII. I wojna światowa.

Uczeń:

3. wyjaśnia okoliczności przystąpienia USA do wojny i ich rolę w konflikcie;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • ocenia, czy i kiedy udział w wojnie jest lepszym wyborem niż trwanie w pokoju;

 • charakteryzuje przesłanki, którymi kierują się politycy w podejmowaniu decyzji najwyższego rzędu;

 • analizuje drogę Stanów Zjednoczonych do udziału w I wojnie Swiatowej;

 • ocenia mechanizmy i skutki działania różnych grup nacisku.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Wyświetlenie tematu i celów zajęć oraz wspólne z uczniami ustalenie kryteriów sukcesu.

 2. Prowadzący zadaje uczniom pytanie o umiejscowienie tematu lekcji w czasie. Pyta: W jakim okresie się znajdujemy? Co ważnego działo się wcześniej?

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań powinno rozpoczynać się od słowa „dlaczego” i dotyczy takich kwestii jak np. izolacjonizm USA, przyczyny zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę, udział Amerykanów w wojnie itp. Uczniowie spacerują po klasie i na umówiony dźwięk znajdują kogoś do pary, następnie zadają pytania sformułowane podczas czytania tekstu i na nie odpowiadają.

 2. Praca z multimedium. Uczniowie zapoznają się ze schematem, a następnie w parach wykonują polecenie 1 - „Przeanalizuj orędzie prezydenta T. W. Wilsona z 8 stycznia 1918 r. Które z punktów dotyczyły wizji stosunków międzynarodowych, stosunków z Niemcami i ładu europejskiego po I wojnie światowej?”. Wybrana para przedstawia swoje odpowiedzi i weryfikuje ich poprawność z resztą klasy.

 3. Dyskusja. Nauczyciel poleca, aby uczniowie podzielili się na kilkuosobowe (np. 4- lub 5‑osobowe) grupy i zapoznali się z poleceniem 2. Uczniowie w grupach przygotowują argumenty do dyskusji dotyczącej postulatów zaproponowanych przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona w orędziu (oceniają, które z nich były zdaniem uczniów realne do osiągnięcia, a które nie). Nauczyciel ustala czas na przygotowanie argumentów oraz czas dyskusji.

 4. Uczniowie dyskutują na zadany temat, a następnie wybrane osoby przedstawiają wnioski. Wybrana osoba może je zapisać na tablicy, ewentualnie uczniowie sami przygotowują podsumowujące notatki.

 5. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1‑4. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

 6. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia nr 5‑8. Konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów.

 2. Nauczyciel rozdaje uczniom ankietę ewaluacyjną z oceną lekcji, pracy własnej ucznia oraz pracy klasy.

Praca domowa:

 1. Napisz streszczenie tekstu zawartego w sekcji „Przeczytaj”.

Materiały pomocnicze:

Wielka historia świata. Tomy 1‑12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności); Świat Książki 2004‑2006.

E. Larson, Tragedia Lusitanii, tłum. M. Wyrwas‑Wiśniewska, Katowice 2016.

Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska‑Bondaruk, Warszawa 1998.

M. Jefferson, Our trade in the Great War, Geographical Review, 1917.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Schemat”, aby przygotować się do późniejszej pracy.