Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy dane z tabeli potwierdzają tezę, że czynniki gospodarcze zdecydowały o przystąpieniu USA do wojny po stronie ententy, czy raczej tezę, że polityczna decyzja o wsparciu ententy została podjęta znacznie wcześniej niż w 1917 r., co potwierdzają wskaźniki gospodarcze. Podaj dwa argumenty. Wyjaśnij na podstawie informacji zawartych w tabeli, dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się na przyłączenie do wojny po stronie państw alianckich.

Wywóz ze Stanów Zjednoczonych w mln dol.

Kierunek wywozu

1914 r.

1915 r.

1916 r.

wywóz do państw koalicji

824,8

1991,7

3214,5

wywóz do państw centralnych

169,3

11,9

1,2

tabela Źródło: M. Jefferson, Our trade in the Great War, Geographical Review, Vol. 3, No. 6, 1917, s. 477.

RgmCiBfTWbbI1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z oświadczeniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, złożonym w Kongresie w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wojny Niemcom, z 6 IV 1917 r., a następnie wykonaj polecenia.

Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona

Już 3 lutego przedłożyłem panom nadzwyczajną zapowiedź rządu niemieckiego, iż od 7 lutego zamierza porzucić wszelkie prawa i ludzkie skrupuły i że będzie łodziami podwodnymi zatapiać wszystkie okręty, które by próbowały dotrzeć do nieprzyjacielskich portów. […] Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem litości i zasad. Prawo międzynarodowe rozwinęło się moralnie wśród skąpych dotąd rezultatów, ale rząd niemiecki zniósł nawet to minimum prawa pod pozorem odwetu i konieczności. Nie mam tu na myśli teraz jedynie szkód materialnych, chociaż i te są wielkie, lecz myślę tylko o skonie nie walczących mężczyzn, kobiet i dzieci. Obecna wojna niemiecka przeciwko handlowi jest wojną przeciw humanitarności i przeciw wszystkim narodom […]. Spełniając bez wahania mój konstytucyjny obowiązek, radzę Kongresowi, by oświadczył, że ostatnia działalność rządu niemieckiego jest faktycznie wojną przeciw rządowi i narodowi Stanów Zjednoczonych, by przyjął stan wojenny, który został Ameryce narzucony.

oświadczenie Źródło: Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, [w:] S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach, Warszawa 1998, s. 35.
R1XUcYqWbSEfa
Wymień dwie wartości, w imię których prezydent Wilson chce przystąpić do wojny. 1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) Przytocz fragment, który odzwierciedla amerykańską ścieżkę legislacyjną w sprawie wypowiedzenia wojny. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj amerykańskie plakaty propagandowe z okresu I wojny światowej. Rozstrzygnij, które z nich są tematycznie związane ze środowiskiem wspierającym udział Stanów Zjednoczonych w wojnie, a które odzwierciedlają nastawienie środowiska pacyfistycznego. Uzasadnij odpowiedź.

Przeanalizuj opisy amerykańskich plakatów propagandowych z okresu I wojny światowej. Rozstrzygnij, które z nich są tematycznie związane ze środowiskiem wspierającym udział Stanów Zjednoczonych w wojnie, a które odzwierciedlają nastawienie środowiska pacyfistycznego. Uzasadnij odpowiedź.

RJgYM4AkanlyY
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj mapę przedstawiającą działania na frontach I wojny światowej i określ, gdzie głównie prowadziły działania jednostki amerykańskie. Czy udział żołnierzy amerykańskich miał znaczący wpływ na przebieg wojny?

RCtG32DkbZAKT
Fronty w Europie podczas I wojny światowej.
Źródło: ContentPlus.sp.z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Korzystając z dostępnych źródeł wiedzy, dowiedz się i podaj, jaki był wpływ wojsk amerykańskich na przebieg I wojny światowej. Gdzie głównie prowadzili działania? Czy udział żołnierzy amerykańskich miał znaczący wpływ na przebieg wojny?

RHsbnDat6nMua
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Przyporządkuj formy wsparcia, jakiego Stany Zjednoczone udzieliły krajom europejskim w czasie I wojny światowej, do odpowiednich kategorii. Następnie określ, która forma wsparcia była twoim zdaniem najważniejsza i przesądziła o zwycięstwie państw alianckich.

R19YUU9WOenvH
Kwestie militarne: 14 punktów Wilsona, przybycie 2 mln żołnierzy, dostarczenie broni pomoc finansowa, eksport towarów Kwestie gospodarcze: 14 punktów Wilsona, przybycie 2 mln żołnierzy, dostarczenie broni pomoc finansowa, eksport towarów Kwestie polityczne: 14 punktów Wilsona, przybycie 2 mln żołnierzy, dostarczenie broni pomoc finansowa, eksport towarów
RxaQcgw1xEoEQ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem orędzia prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, a następnie wykonaj polecenia.

Tekst orędzia prezydenta T. W. Wilsona
 1. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już porozumień tajnych. Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie.

 2. Całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami terytorialnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, poza przypadkami, kiedy morza te będą zamknięte całkowicie lub częściowo przez działania międzynarodowe, mające na celu wykonanie międzynarodowych porozumień.

 3. Zniesienie barier gospodarczych i ustalenie warunków handlu równych dla wszystkich narodów akceptujących pokój i stowarzyszonych dla jego utrzymania.

 4. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji, tak aby zbrojenia narodowe zostały zredukowane do minimum.

 5. Rozstrzygnięcie sporów kolonialnych w atmosferze swobodnej, otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegając zasady, że interesy ludności zainteresowanej mają równą wagę co interesy Rządów.

 6. Ewakuacja wszystkich rosyjskich terytoriów i uregulowanie stosunków z Rosją, Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju politycznego.

 7. Belgia musi być ewakuowana i stać się w pełni suwerennym krajem.

 8. Terytorium francuskie zostanie uwolnione i odbudowane. Alzacja i Lotaryngia mają powrócić do Francji.

 9. Korekta granicy włoskiej, wzdłuż linii narodowościowej.

 10. Stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro‑Węgier.

 11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskają utracone w czasie wojny terytoria, Serbii zostanie przyznany wolny dostęp do morza, stosunki między różnymi państwami bałkańskimi muszą być oparte na przyjacielskich porozumieniach, uwzględniających linie podziału wspólnot i narodowości.

 12. Ludności tureckiej Imperium Osmańskiego zapewniona zostanie suwerenność i bezpieczeństwo, innym narodom zamieszkującym Imperium przysługuje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, oraz autonomia. Dardanele zostaną otwarte dla okrętów i statków handlowych, zabezpieczone gwarancją międzynarodową.

 13. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

 14. Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie gwarancji niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich państw.

prezydent Źródło: Tekst orędzia prezydenta T. W. Wilsona, dostępny online [w:] Czternaście punktów Wilsona, Wikipedia.org.
Rab8CFmgL1sPc
Określ, jakie były cele prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. (Uzupełnij) Wypisz trzy, cztery wartości, które znajdują wyraz w poszczególnych punktach orędzia. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj amerykańską karykaturę prasową z 1919 r., nawiązującą do baby shows – popularnych konkursów, w których wybierano najmilsze dziecko spośród uczestniczących. Następnie wykonaj polecenia.

Przeanalizuj opis amerykańskiej karykatury prasowej z 1919 r., która nawiązuje do baby shows – popularnych konkursów, w których wybierano najmilsze dziecko spośród uczestniczących.  Następnie wykonaj polecenia.

RfDgAE0M0eYLj
B.R. Thomas, amerykański plakat polityczny z 1919 r., napis na plakacie: Europejski show dziecięcy.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RVIkNoWCgvFah
Wyjaśnij, dlaczego prezydent Wilson przedstawiony jest jako sędzia. (Uzupełnij) Wskaż dwa elementy, za pomocą których autor karykatury pokazał zderzenie idealistycznych oczekiwań prezydenta Wilsona z europejską rzeczywistością. (Uzupełnij) Oceń, czy autor karykatury sympatyzuje z którąś z postaci. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z orędziem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona zamieszczonym w ćwiczeniu 6, a następnie oceń je z punktu widzenia Niemiec.

RIRbpABBP2muF
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).