Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REzBx5U3fQzAK1
Ilustracja interaktywna z portretem Thomasa Woodrowa Wilsona. Obraz przedstawia portret mężczyzny w średnim wieku. Mężczyzna siedzi w fotelu. Ma poważny wyraz twarzy, krótkie, siwe włosy, nosi okulary. Jego twarz jest pociągła. Ubrany jest w marynarkę, białą koszulę, czerwony krawat. W prawej dłoni trzyma niewielką książkę w czerwonej oprawie. Opis punktów interaktywnych: 1. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już porozumień tajnych. Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie. 2. Całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami terytorialnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, poza przypadkami, kiedy morza te będą zamknięte całkowicie lub częściowo przez działania międzynarodowe, mające na celu wykonanie międzynarodowych porozumień. 3. Zniesienie barier gospodarczych i ustalenie warunków handlu równych dla wszystkich narodów akceptujących pokój i stowarzyszonych dla jego utrzymania. 4. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji, tak aby zbrojenia narodowe zostały zredukowane do minimum. 5. Rozstrzygnięcie sporów kolonialnych w atmosferze swobodnej, otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegając zasady, że interesy ludności zainteresowanej mają równą wagę co interesy Rządów. 6. Ewakuacja wszystkich rosyjskich terytoriów i uregulowanie stosunków z Rosją, Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju politycznego. 7. Belgia musi być ewakuowana i stać się w pełni suwerennym krajem. 8. Terytorium francuskie zostanie uwolnione i odbudowane. Alzacja i Lotaryngia mają powrócić do Francji. 9. Korekta granicy włoskiej, wzdłuż linii narodowościowej. 10. Stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro-Węgier. 11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskają utracone w czasie wojny terytoria, Serbii zostanie przyznany wolny dostęp do morza, stosunki między różnymi państwami bałkańskimi muszą być oparte na przyjacielskich porozumieniach, uwzględniających linie podziału wspólnot i narodowości. 12. Ludności tureckiej Imperium Osmańskiego zapewniona zostanie suwerenność i bezpieczeństwo, innym narodom zamieszkującym Imperium przysługuje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, oraz autonomia. Dardanele zostaną otwarte dla okrętów i statków handlowych, zabezpieczone gwarancją międzynarodową. 13. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. 14. Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie gwarancji niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich państw.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Polecenie 1

Przeanalizuj orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r. Które z punktów dotyczyły wizji stosunków międzynarodowych i stosunków z Niemcami, a które ładu europejskiego po I wojnie światowej? Wstaw poszczególne punkty w odpowiednie kolumny.

R1Bbl7h8cupTM
Postulaty dotyczące stosunków międzynarodowych: dopasuj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Postulaty dotyczące stosunków z Niemcami: dopasuj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Postulaty dotyczące ładu powojennego: dopasuj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Polecenie 2

Które z postulatów zaproponowanych przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona w orędziu były twoim zdaniem realne do osiągnięcia, a które nie? Uzasadnij odpowiedź.

R1YuC0AEOMreC
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).