Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Dariusz Aksamit

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Momenty bezwładności ciał dla różnych jednorodnych brył

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

16) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;

III. Mechaniki bryły sztywnej. Uczeń:

2) stosuje pojęcie bryły sztywnej; opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

- kompetencje cyfrowe,

- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

Cele operacyjne:

Uczeń:

  • objaśnia, jak obliczać moment bezwładności różnych jednorodnych brył

  • komentuje wzory opisujące momenty bezwładności jednorodnych brył

Strategie i metody

nauczania

Strategia Kształcenia Wyprzedzającego

Formy zajęć:

Praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

Komputery

Materiały pomocnicze: -

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel przypomina definicję momentu bezwładności bryły sztywnej jako sumy momentów jej poszczególnych składowych. Następnie wyprowadza z tej definicji wzór na moment bezwładności rury cienkościennej oraz walca, tak jak zaprezentowano w niniejszym e‑materiale. Następnie prosi uczniów o włączenie grafiki interaktywnej.

Faza realizacyjna:

Podczas pracy z grafiką nauczyciel prosi uczniów o sprawdzenie, czy wyprowadzony przez niego wzór jest taki sam. Po potwierdzeniu nauczyciel prosi uczniów o sprawdzenie, jakie są momenty bezwładności dla pozostałych brył, których nie omówiono. Uczniowie odczytują te wzory, nauczyciel zapisuje je na tablicy.

Następnie nauczyciel poleca uczniom sprawdzić obliczenia – uczeń wybiera dowolny obiekt, ustawia parametry wg własnego uznania i wykonuje własne obliczenia momentu bezwładności, następnie porównując je z wynikiem pokazywanym przez program.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel sugeruje uczniom przepisanie wniosków z tablicy, czyli listy momentów bezwładności dla różnych brył, do zeszytu. Nauczyciel poleca rozwiązać pierwsze zadanie z zestawu ćwiczeń. Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową.

Praca domowa:

Zadania z zestawu ćwiczeń, których nie rozwiązano w trakcie lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Zgodnie z powyżej omówionym przebiegiem lekcji. Można również zacząć od rozwiązywania zadań, a pracę z grafiką zostawić na koniec lekcji jako podsumowanie.