Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Anna Grabarczyk

Przedmiot: Język polski

Temat: Romantyzm – powtórzenie wiadomości cz. 1

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
5. dokonuje krytycznej selekcji źródeł;
6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
8. posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on‑line;
10. gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • powtarza wiadomości dotyczące epoki romantyzmu;

 • podaje najważniejsze wydarzenia z epoki romantyzmu;

 • charakteryzuje filozofię romantyczną;

 • przedstawia najważniejsze motywy literatury romantyzmu;

 • redaguje referat.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • metoda kosza i walizki.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Romantyzm – powtórzenie wiadomości cz. 1”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z charakterystyką epoki i kalendarium. Wybrane osoby mogą przygotować pokaz utworów znajdujących się w sekcji „Przeczytaj” w dziale „Kontynuacja i nawiązania do epoki romantyzmu”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu. Inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji.

 2. Chętne osoby prezentacją przygotowane utwory. Warto zaprezentować przynajmniej po jednym utworze literackim (krótkie zaprezentowanie problematyki tekstu), malarskim (zaprezentowanie obrazu i omówienie go), muzycznym (wysłuchanie nagrania i krótka rozmowa na temat emocji, które wzbudza utwór), filmowym (krótkie omówienie filmu, bez jego pokazywania ze względu na ograniczony czas).

 3. Nauczyciel oraz inny uczestnicy zajęć zadają pytania dotyczące prezentacji. Wspólne omówienie pracy uczniów. Dyskusja.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z prezentacją multimedialną przedstawiającą głównych filozofów epoki romantyzmu. W parach rozwiązują polecenia zawarte w sekcji „Prezentacja multimedialna”. Następnie, aby uzasadnić poprawność rozwiązań, omawiają je w większych grupach, przygotowując spójną argumentację, którą zaprezentują na forum klasy. Po wyznaczonym czasie następuje wspólne omówienie zadań.

 2. Nauczyciel uruchamia prezentację Sztuka w epoce romantyzmu - architektura, malarstwo, muzyka. Uczniowie podczas oglądania mogą zadawać pytania lub zapisywać je w zeszycie do omówienia po zapoznaniu się z całością materiału. Następnie notują cechy sztuki i architektury romantyzmu, które korespondują z cechami literatury tego okresu.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie analizują sposób przedstawiania przyrody w obrazach zamieszczonych w prezentacji - Sztuka w epoce romantyzmu - architektura, malarstwo, muzyka. Wymieniają zaobserwowane prawidłowości. Następnie na podstawie prezentacji wyjaśniają, z czego wynikało romantyczne wyobcowanie jednostki ze świata i wskazują przykład romantycznego artysty, który żył według własnych reguł.

 2. Nauczyciel zawiesza na tablicy dwa plakaty z narysowanym koszem i walizką. Rozdaje uczniom po dwie karteczki samoprzylepne. Prosi, aby uczniowie zapisali na jednej z nich, przemyślenia, które zabiorą z sobą po zajęciach; na drugiej to, czego nie akceptują. Jedna osoba odczytuje zapisy przy walizce i koszu.

Praca domowa:

 1. Wybierz jednego z zaprezentowanych w prezentacji Sztuka w epoce romantyzmu - architektura, malarstwo, muzyka artystów, a następnie przygotuj referat o cechach jego twórczości, umieszczając dzieło artysty w kontekście epoki.

Materiały pomocnicze:

 • Problemy polskiego romantyzmu, seria I‑III, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1971‑1981.

 • R. Przybylski, A.Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (seria: „Wielka Historia Literatury Polskiej”).

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Galeria zdjęć interaktywnych” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida