Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora: Kamil Kaliński

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Nowe funkcje wsi polskiej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum i technikum, zakres podstawowy, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

Uczeń:

6) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego w Polsce, wiążąc je z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • charakteryzuje przyczyny wpływające na rozwój nowych typów wsi w Polsce,

 • wskazuje zmiany funkcjonalno‑przestrzenne zachodzące na obszarach wiejskich,

 • charakteryzuje najważniejsze funkcje wsi.

Strategie: konektywizm

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, praca z e‑materiałem

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny (lub/i tablety z dostępem do internetu), zeszyt przedmiotowy

Materiały pomocnicze

 • Monitoring rozwoju obszarów wiejskich IRWiW PAN 2018 i 2014, www.efrwp.pl/konferencje/show [dostęp online 16.12.2020].

 • Typologia obszarów wiejskich pod względem struktury składowych osiągniętego rozwoju społeczno‑gospodarczego www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Monika/ksiazkaMROW2014/06_r05.pdf, [dostęp online 16.12.2020].

 • Niedzielski E., Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, 2, s. 84–92.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie stanu klasy).

 • Sprawdzenie ewentualnego zadania domowego.

 • Dialog z uczniami mający na celu podsumowanie ostatniej lekcji.

 • Przeczytanie przez uczniów wprowadzenia do e‑materiału i krótka dyskusja na ten temat.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel inicjuje dyskusję klasową na temat typów obszarów wiejskich oraz czynników je kształtujących. W tym celu posiłkuje się wyświetlonym na ekranie fragmentem części Przeczytaj.

 • Uczniowie w grupach wykonują polecenie zamieszczone w części Przeczytaj, wybierając jednocześnie jeden typ wsi, który chcą przedstawić pozostałym uczestnikom lekcji. Po zakończonej pracy następuje klasowa dyskusja na ten temat. Trudniejsze kwestie objaśnia nauczyciel.

 • Następnie nauczyciel kontynuuje dyskusję, nawiązując do funkcji rolniczej wsi oraz innych, nowych funkcji. Uczniowie w parach zapoznają się z nimi, korzystając z części Przeczytaj.

 • W kolejnym etapie uczniowie wykonują polecenia 1‑4 do audiobooka nr 1 oraz polecenia 1‑2 do audiobooka nr 2. Chętni/wskazani uczniowie czytają swoje odpowiedzi. Pozostałe osoby uzupełniają informacje.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie nowej wiedzy poprzez zadawanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi przez uczniów.

 • Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów, ocenia pracę w grupach i przypomina cele zajęć.

 • Pożegnanie i zaproszenie na kolejną lekcję.

Praca domowa

 • Uczniowie w dwóch zespołach wykonują klasowy projekt: zespół nr 1 - polecenie 5 do audiobooka nr 1, a zespół nr 2 - polecenie 3 do audiobooka nr 2.

 • Opcjonalnie można także prosić o zapoznanie się z kolejnym tematem lekcji (w przypadku blended‑learning).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Audiobooki mogą posłużyć w trakcie lekcji (podczas pracy w grupach i w fazie podsumowującej) oraz po lekcji (w celu utrwalenia wiadomości). Mogą także znaleźć swoje zastosowanie na lekcji powtórzeniowej. Polecenia związane z wykonaniem projektów klasowych można wykorzystać na wspólnych zajęciach w terenie (niekoniecznie jako praca domowa).