Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Struktura parlamentu w Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

7) charakteryzuje funkcje legislatywy: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną; wskazuje kompetencje parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych funkcji; podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym i dwuizbowym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • prezentuje funkcje legislatywy: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną;

 • charakteryzuje kompetencje parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych funkcji;

 • rozumie różnice występujące między państwami z parlamentem jednoizbowym i dwuizbowym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • nauczanie odwrócone.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem grafik interaktywnych i mapy;

 • analiza materiału źródłowego.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Na poprzednich zajęciach uczniowie podzielili się na pięć grup. Każda grupa miała za zadanie opracować jedną z funkcji Sejmu RP w formie krótkiej prezentacji multimedialnej:

 • funkcja ustrojodawcza;

 • funkcja ustawodawcza;

 • funkcja kreacyjna;

 • funkcja kontrolna;

 • funkcja współuczestniczenia w kształtowaniu podstawowych kierunków działalności państwa.

2. Zapoznanie z tematem i celami zajęć. Wprowadzenie na temat polskiej dwuizbowości i jej historii.

Faza realizacyjna

1. Rozmowa nauczająca: krótka charakterystyka władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, skład Sejmu RP i Senatu RP, zasady prawa wyborczego, kadencja i jej zakończenie.

2. Funkcje władzy ustawodawczej w RP. Każda z grup przygotowuje się do zaprezentowania swoich prezentacji multimedialnych.

3. Omówienie funkcji ustrojodawczej. Główne wnioski są zapisywane na tablicy i będą stanowiły część notatki z lekcji przygotowanej przez wszystkie grupy prezentujące materiały multimedialne.

4. Omówienie funkcji ustawodawczej ze wskazaniem etapów toku legislacyjnego.

5. Przedstawienie funkcji kontrolnej parlamentu z uwzględnieniem uprawnień kontrolnych wynikających z Konstytucji RP.

6. Omówienie funkcji kreacyjnej parlamentu ze wskazaniem, kto ją realizuje i w jaki sposób. Wskazanie konkretnych przykładów realizacji tej funkcji.

7. Analiza roli parlamentu w kształtowaniu podstawowych kierunków działania państwa. Skompletowanie notatki z lekcji o funkcjach Sejmu RP i Senatu RP.

8. Burza mózgów: „Zgromadzenie Narodowe – jaką rolę odgrywa w systemie władzy?”. Analiza jego uprawnień na podstawie Konstytucji RP.

9. Omówienie systemu bikameralizmu funkcjonującego w Polsce w kontekście zapisów zawartych w Konstytucji RP z 1997 roku.

10. Analiza mapy interaktywnej prezentującej państwa z jednoizbowym i dwuizbowym parlamentem.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel podsumowuje zajęcia dotyczące struktury parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Zwraca uwagę na ich rolę i znaczenie oraz bikameralny charakter.

2. Wykonanie ćwiczeń 1–4 przez uczniów.

Praca domowa:

Ćwiczenia 5–8 uczniowie wykonują w domu.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania schematu interaktywnego:

Mapa interaktywna może zostać wykorzystana jako źródło do lekcji poświęconej ustrojom państw europejskich.